(MVC) MVC (2015 год)

Cropper світлин сайту.

На цій сторінці я розповім про свій кроппер для світлин сайту. Взагалі кроппер має серверну і клієнтську частину. Почнемо з клієнтської частини. Взагалі клєнської частини кропперів існує безліч, но мені більш за все подобається Tapmodo-Jcrop, саме його ви бачите зліва. Клієнтська частина цього кроппера - це jQuery (а взагалі може бути що завгодно, від JAVA, javascript та SilverLight до Flex та Flash). Тут важливо зрозуміти те, що не розуміють "дикі люди", що працюють на PHP. jQuery і javascript - це зовсім інші технології. Тому що дуже часто на сторінці ASP.NET присутній MS AJAX, який не дозволяє працювати jQuery. Точніше дозволяє, як хандлер Sys.WebForms.PageRequestManager.getInstance().add_endRequest - єле коли ви спробуєте їх зростити... єле це окрема тема. На щастя, останній час мої проєкти на ASP.NET MVC, там немає різниці між jQuery і javascript.

Щоб додати кроппер до сторінки потрібно просто додати до сторінки виклик скриптів.  1: <script src="https://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/2.1.3/jquery.min.js" type="text/javascript"></script>
  2: <script type="text/javascript" src="../../tapmodo-Jcrop/js/jquery.Jcrop.js"></script>
  3: <script type="text/javascript">
  4:  
  5:  
  6:   jQuery(function ($) {
  7:  
  8:     var jcrop_api;
  9:  
 10:     $('#target').Jcrop({
 11:       onChange: showCoords,
 12:       onSelect: showCoords,
 13:       onRelease: clearCoords
 14:     }, function () {
 15:       jcrop_api = this;
 16:     });
 17:  
 18:     $('#coords').on('change', 'input', function (e) {
 19:       var x1 = $('#x1').val(),
 20:         x2 = $('#x2').val(),
 21:         y1 = $('#y1').val(),
 22:         y2 = $('#y2').val();
 23:       jcrop_api.setSelect([x1, y1, x2, y2]);
 24:     });
 25:  
 26:     var img = document.getElementById('target');
 27:     $('#imagewidth').val(img.width);
 28:  
 29:   });
 30:  
 31:   // Simple event handler, called from onChange and onSelect
 32:   // event handlers, as per the Jcrop invocation above
 33:   function showCoords(c) {
 34:     $('#x1').val(c.x);
 35:     $('#y1').val(c.y);
 36:     $('#x2').val(c.x2);
 37:     $('#y2').val(c.y2);
 38:     $('#w').val(c.w);
 39:     $('#h').val(c.h);
 40:   };
 41:  
 42:   function clearCoords() {
 43:     $('#coords input').val('');
 44:   };
 45:  
 46:  
 47:  
 48: </script>


Але додати готовий скриптік - це невеличка частка всієї цієї роботи. Далі на сторінці е ще щось, і про це ми поговоримо детальніше. Сам по собі малюнок тут відтворюється на сторінці хандлером, який викликаеться у 67-й стрічці. 50: <h2>Crop Foto</h2>
 51:  
 52: <%Dim URI As String = "http://" & System.Configuration.ConfigurationManager.AppSettings("HostingURL")%>
 53:  
 54: <form id="coords" class="coords" method="post" action="<%:URI %><%: Url.Action("Crop" & viewcontext.RouteData.Values("controller"), viewcontext.RouteData.Values("controller"))%>">
 55:  
 56: <br />
 57:   <div class="inline-labels">
 58:   <label>X1 <input type="text" size="4" id="x1" name="x1" /></label>
 59:   <label>Y1 <input type="text" size="4" id="y1" name="y1" /></label>
 60:   <label>X2 <input type="text" size="4" id="x2" name="x2" /></label>
 61:   <label>Y2 <input type="text" size="4" id="y2" name="y2" /></label>
 62:   <label>W <input type="text" size="4" id="w" name="w" /></label>
 63:   <label>H <input type="text" size="4" id="h" name="h" /></label>
 64:   </div>
 65: <br />
 66:  
 67: <img src="<%:URI %>/GetImage.ashx?ID=<%: ViewContext.RouteData.Values("id")%>&Mode=w&w=800" id="target">
 68:  
 69: <br /><br /><br />
 70:  
 71: <%: Html.Hidden("id", ViewContext.RouteData.Values("id"))%>
 72: <%: Html.Hidden("ret", request.QueryString("ret"))%>
 73: <%: Html.Hidden("imagewidth")%>
 74: <%: Html.Hidden("securitytoken1", OCMR.SecurityToken.GetToken(Model.id))%>
 75:  
 76:  <input type="submit" id="submit1" value="Crop and Return" name="submit1" style="width:200px" class="button1" /> 
 77:  </form>
 78:  
 79:  <br /><br />


Все, що робить цей скриптік, ще рахує координати від подій OnMousever і записує нові координати у поля x1,x2,y1,y2,h,w. Даді потрібно передати ці координати на сервер. Я маю стандартний інтерфейс свого графічного двигуна, він вимагає securitytoken1 та інші параметры, які ви бачите у стрічках 71-74. Чому так важно, навіщо це? А тому, що кроппер та інші графічні операції можуть працювати по AJAX без повного постбеку - і тоді усі модифікації та видалення графіки потребують не FORMS-аутентифікації сайту, а securitytoken, так як описано у мене на сторінці Сховище графіки на SQL FileStream та канал браузеру multipart/form-data.

Але ця сторінка у мене працює по повному постбеку, тому MVC-контролер лише транслює виклик до хандлеру, який додає невеличкий wrapper-service до усього мойого графичного двигуна і дозволяє викликати всі графичні функції безпосередньо з серверного контроллеру.

  1: Imports System.Web
  2: Imports System.Web.Services
  3:  
  4: Public Class CropImage
  5:   Implements System.Web.IHttpHandler
  6:  
  7:   'вызов хандлера не напрямую, а из MVC-контроллера
  8:   'Dim CropHandler As New CropImage
  9:   'CropHandler.ProcessRequest(System.Web.HttpContext.Current)
 10:   ''при вызове хандлера из контроллера SecurityToken в принципе не нужен - но если хандлер висит на сайте, чтобы защитить рисунки - токен нужен
 11:  
 12:   Sub ProcessRequest(ByVal context As HttpContext) Implements IHttpHandler.ProcessRequest
 13:     'x1=197&y1=128&x2=359&y2=272&w=162&h=144&id=b6b29e61-ffa8-49ec-902b-b18de2fa6550&ret=http%3a%2f%2flocalhost%3a52796%2fSupervisor%2fModerateFoto%2f05e79a33-9c06-4e48-8f32-70e2c2ace442&imagewidth=800
 14:     'если параметр RET (URL куда надо перейти по окончанию обработки), то не переходим никуда, переходить будет вызывающий код контроллера
 15:  
 16:     Dim PRM = context.Request.Form
 17:     '
 18:     Dim ImageID As Guid
 19:     Dim Ret As String
 20:     'єто непоредственно прилетает от кроппера X1,Y1 - начальная координата с левого верхнего угла
 21:     Dim X1 As Integer
 22:     Dim Y1 As Integer
 23:     Dim H As Integer
 24:     Dim W As Integer
 25:     Dim X2 As Integer
 26:     Dim Y2 As Integer
 27:     'но рисунок для браузера был отмасштабирован к размеру ImageWidth, например 800
 28:     Dim ImageWidth As Integer
 29:     '
 30:     Dim SecurityToken As String = PRM("securitytoken1")
 31:     '
 32:     Try
 33:       Ret = PRM("Ret")
 34:       ImageID = Guid.Parse(PRM("id"))
 35:       '
 36:       X1 = CInt(PRM("x1"))
 37:       Y1 = CInt(PRM("y1"))
 38:       H = CInt(PRM("h"))
 39:       W = CInt(PRM("w"))
 40:       X2 = CInt(PRM("x2"))
 41:       Y2 = CInt(PRM("y2"))
 42:       '
 43:       ImageWidth = CInt(PRM("imagewidth"))
 44:     Catch ex As Exception
 45:       context.Response.ContentType = "text/plain"
 46:       context.Response.Write("bad parm 1")
 47:     End Try
 48:     '
 49:     Dim FS_DB As New OCMR_FSDataContext
 50:     FS_DB.ExecuteCommand("SET TRANSACTION ISOLATION LEVEL READ UNCOMMITTED")
 51:     FS_DB.CommandTimeout = 0
 52:     '
 53:     'проверили токен
 54:     '
 55:     Dim CheckSecurityToken = FS_DB.DecryptSecurityToken(SecurityToken, ImageID)
 56:     If CheckSecurityToken Is Nothing Then
 57:       context.Response.ContentType = "text/plain"
 58:       context.Response.Write("bad parm 8")
 59:       Exit Sub
 60:     End If
 61:     If CheckSecurityToken <> ImageID Then
 62:       context.Response.ContentType = "text/plain"
 63:       context.Response.Write("bad parm 9")
 64:       Exit Sub
 65:     End If
 66:     '
 67:     'прочитали рисунок
 68:     '
 69:     Dim CurrentFoto = (From X In FS_DB.EventFotos Select X Where X.RowGuid = ImageID).ToList
 70:     If CurrentFoto.Count = 0 Then
 71:       context.Response.ContentType = "text/plain"
 72:       context.Response.Write("no foto")
 73:       Exit Sub
 74:     End If
 75:     'байтовый поток
 76:     Dim ImageBytes(CurrentFoto(0).Image.Length) As Byte
 77:     ImageBytes = CurrentFoto(0).Image.ToArray
 78:     'размерность рисунка
 79:     Dim Dimension As ImageService.Dimension = (New ImageService).GetDimension(ImageBytes)
 80:     Dim WidthRatio As Single = Dimension.Width / 800
 81:     '
 82:     'запомнили имена кешей
 83:     Dim Cache1 As String = CurrentFoto(0).Cache1
 84:     Dim Cache2 As String = CurrentFoto(0).Cache2
 85:     If Cache1 Is Nothing Then Cache1 = ""
 86:     If Cache2 Is Nothing Then Cache2 = ""
 87:     '
 88:     'создали новый рисунок
 89:     '
 90:     Dim NewImage As Byte() = ImageService.Crop(ImageBytes, CInt(X1 * WidthRatio), CInt(Y1 * WidthRatio), CInt(W * WidthRatio), CInt(H * WidthRatio))
 91:     '
 92:     'Теперь сохрании в базу новый FileStream
 93:     '
 94:     CurrentFoto(0).Image = NewImage
 95:     CurrentFoto(0).Heigth = Dimension.Heigth
 96:     CurrentFoto(0).Width = Dimension.Width
 97:     FS_DB.SubmitChanges()
 98:     '
 99:     'теперь создаем новые кеши
 100:     '
 101:     Dim LastID As Integer = CurrentFoto(0).i
 102:     Dimension = (New ImageService).GetDimension(NewImage)
 103:     Dim Y As New LoadImage
 104:     Y.CreateCache(context, NewImage, Dimension, LastID)
 105:     '
 106:     'удаляем старые кеши до поворота
 107:     '
 108:     Dim Dir1 As String = System.Configuration.ConfigurationManager.AppSettings("ImageCachePatch")
 109:     Dim FullFileName1 = IO.Path.Combine(Dir1, Cache1)
 110:     If My.Computer.FileSystem.FileExists(FullFileName1) Then
 111:       My.Computer.FileSystem.DeleteFile(FullFileName1)
 112:     End If
 113:     Dim FullFileName2 = IO.Path.Combine(Dir1, Cache2)
 114:     If My.Computer.FileSystem.FileExists(FullFileName2) Then
 115:       My.Computer.FileSystem.DeleteFile(FullFileName2)
 116:     End If
 117:     '
 118:     If Ret <> "" Then
 119:       'перешли на заданную страничку
 120:       context.Response.Redirect(Ret)
 121:     Else
 122:       'AJAX mode - ответили в браузер
 123:       context.Response.ContentType = "image/bmp"
 124:       context.Response.BinaryWrite(NewImage)
 125:     End If
 126:  
 127:  
 128:     Exit Sub
 129:  
 130:   End Sub
 131:  
 132:   ReadOnly Property IsReusable() As Boolean Implements IHttpHandler.IsReusable
 133:     Get
 134:       Return False
 135:     End Get
 136:   End Property
 137:  
 138: End Class


У стрічці 90 викликається Загально графічні функції, які і формують світлину нового розміру. Взаємодія контроллеру і хандлеру здається трошки важкою, але якщо зрозуміти, що хандлер може працювати окремо від AJAX-викликів, то все стає на місце.Comments ( )
<00>  <01>  <02>  <03>  <04>  <05>  <06>  <07>  <08>  <09>  <10>  <11>  <12>  <13>  <14>  <15>  <16>  <17>  <18>  <19>  <20>  <21>  <22>  <23
Link to this page: //www.vb-net.com/Cropper/index.htm
<SITEMAP>  <MVC>  <ASP>  <NET>  <DATA>  <KIOSK>  <FLEX>  <SQL>  <NOTES>  <LINUX>  <MONO>  <FREEWARE>  <DOCS>  <ENG>  <CHAT ME>  <ABOUT ME>  < THANKS ME>