(MVC) MVC (2015)

Bla-Bla-Car Server.

На ціей сторінці я розповім про мій сервер відомого французького сервісу BlaBlaCar. Для починаючих програмістів цей код може бути цікавим у декількох аспектах.

 • По-перше, тут можна побачити, як зробити найпростішу аутентифікацію у ASP.NET, яка взагалі не потребує бази. Це мабуть один на тисячу проєктів, який не потребує бази взагалі.
 • По-друге у моему коді починаючий програміст може побачити як зробити періодичне оновлення кешу. Яке працює у бекграунді до реквестів до хандлерів та сторінок серверу.
 • По-трете, починаючий программіст може побачити у моему коді як робляться реквести до серверу, що працює за протоколом REST - тобто це сервіс, який працює понад HTTP - як звичайній SOAP/WSDL сервіс, але не мае XML/SOAP тіла, але нерідко потребує досить специфічній хеадер.
 • Останнім невеликим цікавим моментом може бути техніка перекодування байтів, щоб зробити на бейсіці точно такі перетворювання стрічок, які роблять стандартні PHP-функціі.

  Отже почнемо з першого моменту - найпростішої технології аутентифікації, що можлива у ASP.NET взагалі без бази. Та побіжно подивимося взагалі на структуру цього проєкту.  Як ви можете бачити на скрині, усі публічно доступні сторінки доступні у головному каталозі проєкту. За винятком двох сторінок, що знаходяться у папці Internal. Саме ці дві сторінки потребують аутентифікації. Зроблено це за допомогою такого простого конфігу:

    1: <?xml version="1.0"?>
    2:  
    3: <configuration>
    4:  <appSettings>
    5:   <add key="AU_TestMode" value="false"/>
    6:   <add key="AU_URL" value="https://api.blablacar.com/oauth/v2/access_token?grant_type=client_credentials"/>
    7:   <add key="ClientID" value="111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111"/>
    8:   <add key="ClientSecret" value="22222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222"/>
    9:   <add key="API_URL" value="https://api.blablacar.com/api/v2/trips"/>
   10:   </appSettings>
   11:  <system.web>
   12:   <compilation debug="true" strict="false" explicit="true" targetFramework="4.0" />
   13:   <customErrors mode="Off"/>
   14:  
   15:   <authentication mode="Forms" >
   16:    <forms loginUrl="~/Login.aspx" timeout="2880" name=".ASPXFORMSAUTH" defaultUrl="~/Default.aspx" >
   17:     <credentials passwordFormat="Clear">
   18:      <user name="User1" password="SecretPassword" />
   19:     </credentials>
   20:    </forms>
   21:   </authentication>
   22:  
   23:   <authorization>
   24:    <allow users="*"/>
   25:    <deny users="?" />
   26:   </authorization>
   27:   
   28:  </system.web>
   29:  
   30:  <location path="Internal">
   31:   <system.web>
   32:    <authorization>
   33:     <allow users="User1" />
   34:     <deny users="*, ?" />
   35:    </authorization>
   36:   </system.web>
   37:  </location>
   38:  
   39:  <system.webServer>
   40:    <modules runAllManagedModulesForAllRequests="true"/>
   41:  </system.webServer>
   42:  
   43: </configuration>

  І дуже простої сторінці Login:


    1: <%@ Page Title="" Language="vb" AutoEventWireup="false" MasterPageFile="~/Site.Master" CodeBehind="Login.aspx.vb" Inherits="BlaBlaCarTest.Login" %>
    2:  
    3: <asp:Content ID="Content2" ContentPlaceHolderID="MainContent" runat="server">
    4:  
    5:   <h2>на эту страничку требуется вход</h2>
    6:   <br />
    7:   <asp:TextBox ID="Login1" runat="server" ></asp:TextBox>&nbsp; Логин
    8:   <br />
    9:   <asp:TextBox ID="Pass1" runat="server" TextMode="Password" ></asp:TextBox> &nbsp; Пароль
   10:   <br /><br />
   11:   <asp:Button ID="Button1" runat="server" Text="Войти" Width="100px" />
   12:  
   13: </asp:Content>

    1: Public Class Login
    2:   Inherits System.Web.UI.Page
    3:  
    4:   Protected Sub Button1_Click(sender As Object, e As EventArgs) Handles Button1.Click
    5:     If FormsAuthentication.Authenticate(Login1.Text, Pass1.Text) Then
    6:       FormsAuthentication.RedirectFromLoginPage(Login1.Text, False)
    7:     End If
    8:   End Sub
    9: End Class

  Таким простим чином ці дві сторінки виявляються захищеними від публічного огляду. Власне захист прописан у стрічках 15-37 конфігу.  Теперь подивимося на механізм оновлення кешу. Починається все з того, що прі старті веб-вузла запускається процес CacheTimer.ReStart


    1: Public Class Global_asax
    2:   Inherits System.Web.HttpApplication
    3:  
    4:   Sub Application_Start(ByVal sender As Object, ByVal e As EventArgs)
    5:     Dim CacheTimer As New SetKeyToCache
    6:     CacheTimer.ReStart()
    7:   End Sub
    8:  
    9: ...

    1: Public Class SetKeyToCache
    2:  
    3:   Public Sub ReStart()
    4:     GetTicket()
    5:   End Sub
    6:  
    7:  
    8:   Public Sub GetTicket()
    9:     Dim expires_in As Integer
   10:     Dim access_token As String = ""
   11:     Dim ExperiTime As System.TimeSpan
   12:     Dim Err_MSG As String = ""
   13:     Dim ENCODED_CLIENTID_SECRET As String = ""
   14:     '
   15:     'тестирвоание разніх вариантов ответов сервиса
   16:     If CBool(System.Configuration.ConfigurationManager.AppSettings("AU_TestMode")) Then
   17:       'ENCODED_CLIENTID_SECRET = "{'expires_in':86400,'access_token':'eyJ0eXAiOiJKV1QiLCJhbGciOiJIUzI1NiJ9.eyJleHAiOjE0Mzc5OTgwNTcsImNsaWVudCI6IjFhODRhN2JlZmM5OTUyNGExOTM4MTg3YTZkZWEzMjE5Y2MyYTYxMWEwMWIwMWEwOGU4NmQwMjY1YWM4NTY4NTIiLCJzY29wZSI6IiIsInVzZXIiOm51bGx9.r3Y6I0_0VXKWKqjTK_1FOFLf9fY0x03PNs3Mb248zFE'}"
   18:       ENCODED_CLIENTID_SECRET = "{'error':{'code':'x','message':'This access token is no longer available !','developper-message':'access_token.violation','support-link':'https:\/\/api.blablacar.ru\/kontakt'}}"
   19:     Else
   20:       ENCODED_CLIENTID_SECRET = (New GetKeyFromPhpRest).GetSecretToken
   21:     End If
   22:     '
   23:     If Not ENCODED_CLIENTID_SECRET.StartsWith("{") Then
   24:       'если ответ вообще не похож на JSON - єто явная ошибка
   25:       Err_MSG = ENCODED_CLIENTID_SECRET
   26:       ENCODED_CLIENTID_SECRET = ""
   27:  
   28:     ElseIf ENCODED_CLIENTID_SECRET.StartsWith("{""error") Or ENCODED_CLIENTID_SECRET.StartsWith("{'error") Then
   29:       'если из токена прилетел Error
   30:       Try
   31:         'и если Error нормально парсится
   32:         Dim JSS = New Script.Serialization.JavaScriptSerializer()
   33:         Dim JSS_Obj = JSS.DeserializeObject(ENCODED_CLIENTID_SECRET)
   34:         Err_MSG = JSS.DeserializeObject(ENCODED_CLIENTID_SECRET)("error")("message")
   35:         ENCODED_CLIENTID_SECRET = ""
   36:       Catch ex As Exception
   37:         Err_MSG = ex.Message & ":" & ENCODED_CLIENTID_SECRET
   38:         ENCODED_CLIENTID_SECRET = ""
   39:       End Try
   40:     Else
   41:       Try
   42:         'если нет Error и expires_in и access_token нормально парсятся
   43:         Dim JSS = New Script.Serialization.JavaScriptSerializer()
   44:         Dim JSS_Obj = JSS.DeserializeObject(ENCODED_CLIENTID_SECRET)
   45:  
   46:         expires_in = JSS_Obj("expires_in")
   47:         access_token = JSS_Obj("access_token")
   48:         ExperiTime = New System.TimeSpan(0, 0, expires_in - 10)
   49:         Err_MSG = ""
   50:       Catch ex As Exception
   51:         Err_MSG = ex.Message & ":" & ENCODED_CLIENTID_SECRET
   52:         ENCODED_CLIENTID_SECRET = ""
   53:       End Try
   54:     End If
   55:     '
   56:     If ENCODED_CLIENTID_SECRET = "" Or Err_MSG <> "" Then
   57:       'хорошего токена нет, есть ошибка
   58:       System.Web.HttpRuntime.Cache.Add("SECRET_TOKEN_ERROR", Err_MSG, Nothing, System.Web.Caching.Cache.NoAbsoluteExpiration, New System.TimeSpan(0, 0, 30), CacheItemPriority.Normal, AddressOf ReStart)
   59:       System.Web.HttpRuntime.Cache.Add("SECRET_TOKEN", "", Nothing, System.Web.Caching.Cache.NoAbsoluteExpiration, New System.TimeSpan(10, 0, 0), CacheItemPriority.Normal, AddressOf ReStart)
   60:     Else
   61:       'есть хороший токен
   62:       System.Web.HttpRuntime.Cache.Add("SECRET_TOKEN_ERROR", "", Nothing, System.Web.Caching.Cache.NoAbsoluteExpiration, New System.TimeSpan(0, 0, 30), CacheItemPriority.Normal, AddressOf ReStart)
   63:       System.Web.HttpRuntime.Cache.Add("SECRET_TOKEN", access_token, Nothing, System.Web.Caching.Cache.NoAbsoluteExpiration, ExperiTime, CacheItemPriority.Normal, AddressOf ReStart)
   64:     End If
   65:   End Sub
   66:  
   67:  
   68: End Class

  У цьому коді важливо зрозуміти його рекурсивну структуру. Тобто коли кеш застаріває, сам класс 58-63 викликае сам себе. Це не зовсім коректний метод, бо глубина стека виклику буде наростати, і коли наросте до максимуму - мабуть 32 рекурсивних виклика - прога або сайт упаде і рестартує спочатку. Але рециклінг сайта IIS робить сам по собі раз у день, і при досить великому часу життя токена глубина наростання стека не доходить до 32-х. На практиці від цього сервісу приходить срок життя токену майже на день i до перезапуску веб-вузлу через надмірне наростання стеку рекурсії викликів - не доходить.

  Взагалі це найбільше спрощення у цьому сервері - розрахунок на рециклінг IIS до того, як переповніться стек рекурсії. Більш корректно було б самому обробити переповнення стеку і знов запустити рестарт оновлення кешу.

  Останній код цього класу, мабуть коментарів не потребує - (New GetKeyFromPhpRest).GetSecretToken - віддає чи токен, чи помилку. Це аналізується і формується кеш з токеном чи помилкою. У цьому класі є і тестовий режим, щоб не звертатися до сервісу за токеном занадто часто прі налагодженні цього сайту.


  Теперь подивимось далі на ключовий класс GetKeyFromPhpRest, який відає SecurityToken від серверу авторизація.


    1: Public Class GetKeyFromPhpRest
    2:  
    3:   Dim BlaBlaCarAU_URL As String = System.Configuration.ConfigurationManager.AppSettings("AU_URL") '"https://api.blablacar.com/oauth/v2/access_token?grant_type=client_credentials"
    4:   Dim ClientIDString As String = System.Configuration.ConfigurationManager.AppSettings("ClientID") ' "1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111"
    5:   Dim ClientSecretString As String = System.Configuration.ConfigurationManager.AppSettings("ClientSecret") '"2222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222"
    6:  
    7:   Public Function GetSecretToken() As String
    8:     Try
    9:       Dim AU As String = ClientIDString & ":" & ClientSecretString
   10:  
   11:       Dim byteArray As Byte()
   12:       byteArray = System.Text.Encoding.UTF8.GetBytes(AU)
   13:  
   14:       Dim POST_String As String = Convert.ToBase64String(byteArray)
   15:  
   16:       '========== System.NotSupportedException The URI prefix is not recognized.
   17:       Dim request As Net.HttpWebRequest = Net.HttpWebRequest.Create(BlaBlaCarAU_URL)
   18:       request.Method = "POST"
   19:       request.ContentType = "application/octet-stream"
   20:       request.Headers.Add("Authorization", "Basic " & POST_String)
   21:       request.ContentLength = 0
   22:       '========== System.Net.WebExceptionStatus.Timeout Unable to connect to the remote server
   23:       Dim POST_Stream As IO.Stream = request.GetRequestStream()
   24:       POST_Stream.Close()
   25:       'ждем
   26:       '========== System.Net.WebException.Timeout
   27:       '========== System.Net.WebException = "The remote server returned an error: (404) Not Found."
   28:       '========== The remote server returned an error: (403) Forbidden.
   29:       Dim response As Net.HttpWebResponse = request.GetResponse()
   30:       Dim GET_Stream As IO.Stream = response.GetResponseStream()
   31:       Dim reader As IO.StreamReader
   32:       reader = New IO.StreamReader(GET_Stream, System.Text.UTF8Encoding.GetEncoding("windows-1251"))
   33:       Dim ENCODED_CLIENTID_SECRET As String = reader.ReadToEnd
   34:  
   35:       reader.Close()
   36:       GET_Stream.Close()
   37:       response.Close()
   38:  
   39:       Return ENCODED_CLIENTID_SECRET
   40:     Catch ex As Exception
   41:       Return ex.Message
   42:     End Try
   43:   End Function
   44:  
   45: End Class

  У цьому класі багато цікавих моментів. По перше, цікава технологія REST, у якій ключ передається до серверу не у тілі реквесту а у хеадері.  У відповідь видається або JSON, який має SecurityToken та період валідності токену, або помилка.  Клас, що ми розглядали попереду - аналізує цю відповідь і закладає у кеш або токен доступу, або помилку для діагностики.


  Ще одна цікава особливість цього класу, що на бейсіке потрібно зробити точно таке перетворювання строк, яке роблять звичайні PHP-функціі string base64_encode ( string $str ). Але звідки мені знати, як працює PHP?

  Допоміг мені зрозуміти, як працює PHP - ось цей сервіс http://www.tools4noobs.com/online_php_functions/base64_encode/ - а ключове перекодування цього класу, еквівалентне PHP-функціі - я зробив у стрічках 11-14 вище.


  Ну а далі все занадто просто і описувати вже особливо нічого. Я зробив ось такий хандлер BlaBlaCarInfo.ashx


    1: Imports System.Web
    2: Imports System.Web.Services
    3:  
    4: Public Class BlaBlaCarInfo
    5:   Implements System.Web.IHttpHandler
    6:  
    7:   Sub ProcessRequest(ByVal context As HttpContext) Implements IHttpHandler.ProcessRequest
    8:     Dim fn As String = ""
    9:     Dim tn As String = ""
   10:     Dim db As String = ""
   11:     Dim de As String = ""
   12:     'перекодировка из unicode escape string в строки NET делается автоматически
   13:     fn = context.Request.Params("fn")
   14:     tn = context.Request.Params("tn")
   15:     db = context.Request.Params("db")
   16:     de = context.Request.Params("de")
   17:     Try
   18:       If System.Web.HttpRuntime.Cache("SECRET_TOKEN") Is Nothing Then
   19:         Dim CacheTimer As New SetKeyToCache
   20:         CacheTimer.ReStart()
   21:       End If
   22:       'сделали запрос - ошибки быть не должно - Nothing или ""
   23:       If System.Web.HttpRuntime.Cache("SECRET_TOKEN_ERROR") Is Nothing Then
   24:         System.Web.HttpRuntime.Cache("SECRET_TOKEN_ERROR") = ""
   25:       End If
   26:       'если ошибки нет - обработка продолжается, иначе ошибка
   27:       If System.Web.HttpRuntime.Cache("SECRET_TOKEN_ERROR") = "" Then
   28:         '
   29:         Dim Info As New GetInfoFromPhpRest
   30:         Dim HTML As String = Info.GetFullInfo(System.Web.HttpRuntime.Cache("SECRET_TOKEN"), fn, tn, db, de)
   31:  
   32:         context.Response.ContentType = "application/json"
   33:         context.Response.Write(HTML)
   34:       Else
   35:         context.Response.ContentType = "text/plain"
   36:         context.Response.Write(System.Web.HttpRuntime.Cache("SECRET_TOKEN_ERROR"))
   37:       End If
   38:     Catch ex As Exception
   39:       context.Response.ContentType = "text/plain"
   40:       context.Response.Write(ex.Message)
   41:     End Try
   42:   End Sub
   43:  
   44:   ReadOnly Property IsReusable() As Boolean Implements IHttpHandler.IsReusable
   45:     Get
   46:       Return False
   47:     End Get
   48:   End Property
   49:  
   50: End Class

  До якого звертається код jQuery на головній формі Default.aspx


    1: <%@ Page Title="" Language="vb" AutoEventWireup="false" MasterPageFile="~/Site.Master"
    2:   CodeBehind="Default.aspx.vb" Inherits="BlaBlaCarTest._Default_" %>
    3:  
    4: <asp:Content ID="Content2" ContentPlaceHolderID="MainContent" runat="server">
    5:   <h2>
    6:     AJAX client</h2>
    7:   <br />
    8:   <asp:TextBox ID="fn" runat="server" ClientIDMode="Static" Text="Москва"></asp:TextBox>
    9:   &nbsp; откуда
   10:   <br />
   11:   <asp:TextBox ID="tn" runat="server" ClientIDMode="Static" Text="Архангельск"></asp:TextBox>
   12:   &nbsp; куда
   13:   <br />
   14:   <asp:TextBox ID="db" runat="server" ClientIDMode="Static" Text="13-08-2015"></asp:TextBox>
   15:   &nbsp; от
   16:   <br />
   17:   <asp:TextBox ID="de" runat="server" ClientIDMode="Static" Text="30-08-2015"></asp:TextBox>
   18:   &nbsp; до<br />
   19:   <br />
   20:   <script type="text/javascript">
   21:  
   22:     var callback = function parse(data) {
   23:       $('<div>всего предложений - ' + data.pager.total + '</div>').insertAfter('#res1');
   24:       var i = 1;
   25:       $(data.trips).each(
   26:             function () {
   27:               var one = this;
   28:               i = i + 1;
   29:               $('<div id="res' + i + '">' + one.price.string_value + ' : ' + one.arrival_place.address + ' : ' + one.links._front + '</div>').insertAfter('#res1');
   30:             });
   31:     };
   32:  
   33:     function ajax_request(parseresult) {
   34:       $.ajax({
   35:         url: 'BlaBlaCarInfo.ashx',
   36:         method: "GET",
   37:         data: {
   38:           fn: fn.value,
   39:           tn: tn.value,
   40:           db: db.value,
   41:           de: de.value
   42:         },
   43:         dataType: 'json',
   44:         success: parseresult,
   45:         error: function (data) {
   46:           alert(data);
   47:         }
   48:       });
   49:     };
   50:  
   51:   </script>
   52:   <input type="button" onclick="ajax_request(callback)" />
   53:   <br />
   54:   <div id="res1">
   55:   </div>
   56: </asp:Content>

  Цей код на jQuery робить не тільки реквест до хандлеру BlaBlaCarInfo.ashx, але й парсить відповідь серверу (яку ви бачите нище), яку транзитом хандлер відправляє у канал браузеру.  Слово транзитом тут підкреслено, бо у мене були сумніви - що важливіше меня у цьому рішенні - швидкість чи гнучкість. Можна б було, наприклад, распарсити відповідь серверу прямо у хандлері BlaBlaCarKey.ashx за допомогою JSON-парсера бейсіка, як я це зробив у стрічках 43-44 класу SetKeyToCache - і відправити у браузер лише потрібні дані. Але хто знає, що потрібно буде змінити в цьому коді з часом. Взагалі, як ви розумієте, клієнт тут умовний. Тому я відправив усе і розпарсів відповідь серверу напрямки у браузері (у стрічці 29 jQuery).  Comments ( )
  <00>  <01>  <02>  <03>  <04>  <05>  <06>  <07>  <08>  <09>  <10>  <11>  <12>  <13>  <14>  <15>  <16>  <17>  <18>  <19>  <20>  <21>  <22>  <23
  Link to this page: //www.vb-net.com/BlaBlaCar/index.htm
  <SITEMAP>  <MVC>  <ASP>  <NET>  <DATA>  <KIOSK>  <FLEX>  <SQL>  <NOTES>  <LINUX>  <MONO>  <FREEWARE>  <DOCS>  <ENG>  <CHAT ME>  <ABOUT ME>  < THANKS ME>