(MVC) MVC (2015 год)

Перемикач мови для сайту.

Перемикач мови сайту

На цієї сторінці я розповім про свій перемикач мови для мультимовних сайтів. Це невеличка, але важлива рюшечка сайту.

Перші три кроку ви бачите на скрінах нище: беремо каталог з прапорцями. Беремо базу з кодами прапорців та ім'ями файлів і робимо DBML-файлік (мапер Linq-to-SQL).

Тут є невеличка проблема, у мене цей каталог і база кочують із проекта в проект, тому там коди країн якісь ліві, не ті, що приносить браузер у HttpContext.Current.Request.Headers("Accept-Language"), можна було б зробити додаткову колонку з кодами мов, що приносить браузер, аде робити це нема часу. Тому що мов у світі багато - https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_ISO_639-1_codes, табличка велика, а потрібно мені звичайно дві-три мови. Але ця невеличка проблема вирішується просто - нище у коді (стрічка 23 классу TopInfo) я просто додав свій мапер коду, що приносить браузер у Accept-Language відносно ключа табличці з именами прапорців. Якщо робити це точно, то краще було в призначити в цій табличці окрему колонку с кодом Accept-Language. • Наступним, четвертим кроком - десь на плашці сайту знаходимо місце для прапорців (OCMR у данному випадку - це ім'я мого проекту та ім'я моєї DLL):


    1: <%@ Master Language="VB" Inherits="System.Web.Mvc.ViewMasterPage" %>
    2:  
    3: <!DOCTYPE html>
    4: <html>
  .....
   27:             <td style="text-align: right; width:300px; vertical-align:top">
   28:               <form enctype="multipart/form-data" method="post" name="lang1" id="lang1" action="../../ChangeLang.ashx" >
   29:               <%: OCMR.TopInfo.GetLang()%>
   30:               </form>
   31:             </td>
  ....
   61: </body>
   62: </html>

  Моя загальна думка у цьому випадку полягає в тому, щоб сформувати приблизно ось такий код:


  Перемикач мови сайту
 • Наступнім, п'ятим кроком - робимо ось такий хандлер ChangeLang.ashx. Сенс його діі поки що незрозумілий, бо незрозуміло як формуються імена кнопок з прапорцями (які ставляться у куку) - це буде зрозуміло далі.


    1: Imports System.Web
    2: Imports System.Web.Services
    3:  
    4: Public Class ChangeLang
    5:   Implements System.Web.IHttpHandler
    6:  
    7:  
    8:   'context.Request.Form.AllKeys
    9:   '  (0): "US.x"
   10:   '  (1): "US.y"
   11:   '  (2): "__VIEWSTATE"
   12:   '  (3): "__VIEWSTATEGENERATOR"
   13:   Sub ProcessRequest(ByVal context As HttpContext) Implements IHttpHandler.ProcessRequest
   14:     'Определяем имя кнопки от которой прилетел постбек
   15:     If context.Request.Form.AllKeys.Length >= 2 Then
   16:       Dim Name1 As String = context.Request.Form.AllKeys(0).Replace(".x", "")
   17:       Dim Name2 As String = context.Request.Form.AllKeys(1).Replace(".y", "")
   18:       If Name1 = Name2 Then
   19:         'и ставим куку для TopInfo.GetLang
   20:         Dim LangCook As HttpCookie = New HttpCookie("Lang", Name1)
   21:         LangCook.Domain = System.Configuration.ConfigurationManager.AppSettings("LoginDomain")
   22:         LangCook.Expires = Now.AddYears(1)
   23:         context.Response.Cookies.Add(LangCook)
   24:         context.Response.RedirectPermanent(context.Request.UrlReferrer.AbsolutePath)
   25:       End If
   26:     End If
   27:   End Sub
   28:  
   29:   ReadOnly Property IsReusable() As Boolean Implements IHttpHandler.IsReusable
   30:     Get
   31:       Return False
   32:     End Get
   33:   End Property
   34:  
   35: End Class

  Тут ви бачите ссилки на конфіг сайту, що в ньому повинно бути - це зрозуміло:


    1: <?xml version="1.0"?>
    2:  
    3: <configuration>
    4:  <appSettings>
  ....
   17:   <add key="LoginDomain" value="localhost"/>
   18:   <!-- Этот адрес нужен для активации логина и сброса пароля -->
   19:   <add key="HostingURL" value="localhost:52796"/>
   20:   <add key="NameURL" value="Open Community Media Room"/>
  ....
   34:   <add key="webpages:Version" value="1.0.0.0"/>
   35:   <add key="ClientValidationEnabled" value="true"/>
   36:   <add key="UnobtrusiveJavaScriptEnabled" value="true"/>
   37:  </appSettings>
   38:  <connectionStrings>
   39:   <remove name="LocalSqlServer"/>
   40:   <add name="OCMR_ConnectionStrings" connectionString="server=AAA.BBB.CCC.DDD;Initial Catalog=Ocmr;User ID=Ocmr;Password=XXXXXXXXXXX;Max Pool Size=10000;" providerName="System.Data.SqlClient"/>
   41:   <add name="OCMR_FS_ConnectionStrings" connectionString="server=AAA.BBB.CCC.DDD;Initial Catalog=Ocmr_FS;User ID=Ocmr_FS;Password=XXXXXXXXXXXX;Max Pool Size=10000;" providerName="System.Data.SqlClient"/>
   42:    </connectionStrings>
   43:  <system.web>
   44:   <compilation debug="true" targetFramework="4.0">
   45:  
   46:   </compilation>
   47:  
   48:   <authentication mode="Forms">
   49:    <forms loginUrl="~/Account/LogOn" timeout="2880" />
   50:   </authentication>
   51:  
   52:   <pages>
   53:    <namespaces>
   54:     <add namespace="System.Web.Helpers" />
   55:     <add namespace="System.Web.Mvc" />
   56:     <add namespace="System.Web.Mvc.Ajax" />
   57:     <add namespace="System.Web.Mvc.Html" />
   58:     <add namespace="System.Web.Routing" />
   59:     <add namespace="System.Web.WebPages"/>
   60:    </namespaces>
   61:   </pages>
   62:  </system.web>
   63:  
   64:  <system.webServer>
   65:   <validation validateIntegratedModeConfiguration="false"/>
   66:   <modules runAllManagedModulesForAllRequests="true"/>
   67:  </system.webServer>
   68:  
   69:  <runtime>
   70:   <assemblyBinding xmlns="urn:schemas-microsoft-com:asm.v1">
   71:    <dependentAssembly>
   72:     <assemblyIdentity name="System.Web.Mvc" publicKeyToken="31bf3856ad364e35" />
   73:     <bindingRedirect oldVersion="1.0.0.0-2.0.0.0" newVersion="3.0.0.0" />
   74:    </dependentAssembly>
   75:   </assemblyBinding>
   76:  </runtime>
   77: </configuration>

 • Наступним, шостим кроком робимо головний класс TopInfo, що формує MvcHtmlString кнопки з прапорцями, кожну із своїм ім'ям, що є ключом в табличці прапорців (а ідеально це ім'я було б тим кодом, що приносить браузер у реквесті у Request.Headers("Accept-Language").

  Цей код виходить з пропозиції, що браузер приносить у цьому параметрі стрічку, подібну "ru,en-US;q=0.7,en;q=0.3". Далее код анализирует куку, що ставить хандлер і прапорець з цим ім'ям виводиться звичайним стилем, а інші прапорці віводятсья напівпрозорим стилем з opacity.


    1: Public Class TopInfo
    2:  
    3:  
    4:   Public Shared Function GetLang() As MvcHtmlString
    5:     'сначала смотрим был ли установлен язык хандлером ChangeLang.ashx
    6:     Dim Cookies As String() = HttpContext.Current.Request.Cookies.AllKeys
    7:     Dim CurrentLang As String = "US"
    8:     If Cookies.Length > 0 Then
    9:       If HttpContext.Current.Request.Cookies("Lang") IsNot Nothing Then
   10:         If HttpContext.Current.Request.Cookies("Lang").Value <> "" Then
   11:           CurrentLang = HttpContext.Current.Request.Cookies("Lang").Value
   12:         End If
   13:       End If
   14:     End If
   15:  
   16:     Dim AcceptLanguageString As String = HttpContext.Current.Request.Headers("Accept-Language") '"ru,en-US;q=0.7,en;q=0.3"
   17:     If AcceptLanguageString IsNot Nothing Then
   18:       If AcceptLanguageString.Length > 0 Then
   19:         Dim AcceptLanguageArr = AcceptLanguageString.Split(";")
   20:         Dim SupportLangArr = AcceptLanguageArr(0).Split(",")
   21:         'https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_ISO_639-1_codes
   22:         Dim AllFlag As System.Collections.Generic.List(Of Global.OCMR.Flag) = HttpContext.Current.Application("Flags")
   23:         Dim AllSupportFlags As System.Collections.Generic.List(Of Global.OCMR.Flag) = (From X In AllFlag Select X Where X.Code = "UA" Or X.Code = "RU1" Or X.Code = "US").ToList
   24:         If AllSupportFlags.Count > 0 Then
   25:           Dim Result As New StringBuilder("")
   26:           For i As Integer = 0 To AllSupportFlags.Count - 1
   27:             If AllSupportFlags(i).Code = CurrentLang Then
   28:               Result.Append("<input type='image' name='" & AllSupportFlags(i).Code & "' src='/Flag/" & AllSupportFlags(i).Flag & "'><br>")
   29:             Else
   30:               Result.Append("<input type='image' name='" & AllSupportFlags(i).Code & "' src='/Flag/" & AllSupportFlags(i).Flag & "' style='opacity: 0.2 ! important;'><br>")
   31:             End If
   32:           Next
   33:           Return New MvcHtmlString(Result.ToString)
   34:         End If
   35:       End If
   36:     End If
   37:     Return New MvcHtmlString("")
   38:   End Function
   39:  
   40: End Class

 • І нарешті сьомий крок - це зробити кеш сайту з табличкою прапорців, щоб на кожному реквесті не смикати базу. Ще робиться ось так - в Global.asaх додаємо стрічку 29:


    1: Public Class MvcApplication
    2:   Inherits System.Web.HttpApplication
    3:  
  .....
   23:   Sub Application_Start()
  .....
   28:     'read cache data
   29:     ApplicationStart.GO()
   30:   End Sub
  .....
   40:  
   41:   Sub Session_Start()
   42:     'redirect to permanent login user
   43:     SessionStart.GO()
   44:   End Sub
   45:  
   46: End Class

  І ось нарешті останній крок ціеї невеличкої головоломки - утворення кешу:

    1: Public Class ApplicationStart
    2:   Public Shared Sub GO()
    3:     Dim db1 As New OCMRDataContext
    4:     Dim AllFlag = (db1.Flags).ToList
    5:     HttpContext.Current.Application("Flags") = AllFlag
    6:   End Sub
    7: End Class


Ще одне невеличке пояснення застосованою мною технології - зверніть увагу що я сформував повний синхронний постбек, (на відміну від постбека AJAX!) - обробив його у хандлері і зробив редірект на Request.UrlReferrer.AbsolutePath, який приніс браузер. Щоб порозуміти цей мій вибір я поясню два альтернативних варіанту відправки постбеку, які не можна використовуватии у данному випадку. Як приклад використуемо html select / option одного мого сайту.

Взагалі повний постбек звичайно відправляють (по application/x-www-form-urlencoded) десь приблизно так:


  1: <form enctype="application/x-www-form-urlencoded" method="post" name="Comm3" id="Comm3" action='/Home/ChangeCommunity' >
  2:    <% Dim Commnunity As System.Collections.Generic.List(Of System.Web.Mvc.SelectListItem) = Application("Community")%>
  3:    <%: Html.DropDownList("Community", Commnunity, New With {.style = "width:200px"})%>
  4: </form>
  5: <script language="javascript" type="text/javascript">
  6:    $('#Community').change(function () {
  7:      var selectedValue = $('#Community').val();
  8:      $('form#Comm3').submit();
  9:    });
 10: </script>

І обробляють у контроллері десь приблизно так:


  1: Namespace OCMR
  2:   Public Class HomeController
  3:     Inherits System.Web.Mvc.Controller
  4:  
  5:     Function Index() As ActionResult
  6:       Return View()
  7:     End Function
  8:  
  9:  
 10:     Function ChangeCommunity(Community As String) As ActionResult
 11:       If Community IsNot Nothing Then
 12:         Return RedirectToActionPermanent("Index")
 13:       End If
 14:     End Function
 15:  

Але таким чином незрозуміло на якому конкретно прапорці зроблено клік. Або тільки кожній прапорець загорнути у дужки <form> та зробити багато-багато Action у контролері. Кода вийде у сто разів більше, html буде забруднений тегами <form> - тобто це можливий, але дуже дурний шлях вирішення цієї проблеми - замість описанного тут - отримати координати кліка на прапорцях по multipart/form-data.

Альтернативний шлях - відправити Postback по AJAX:


  1: <form enctype="application/x-www-form-urlencoded" method="post" name="Comm3" id="Comm3" action='/Home/ChangeCommunity' >
  2:    <% Dim Commnunity As System.Collections.Generic.List(Of System.Web.Mvc.SelectListItem) = Application("Community")%>
  3:    <%: Html.DropDownList("Community", Commnunity, New With {.style = "width:200px"})%>
  4: </form>
  5: <script language="javascript" type="text/javascript">
  6:    $('#Community').change(function () {
  7:      var selectedValue = $('#Community').val();
  8:         $.post('<%: html.Action("ChangeCommunity", "Home") %>', { Community: selectedValue }, function (data) {
  9:         //server response for AJAX request
 10:      });
 11:    });
 12: </script>

Але справа у тому, що зробити повний редірект і відправити сторінку з самого початку з MVC-контроллера ASP.NET у відповідь на AJAX-реквест до серверу неможна. Буде добре знайоме усім програмистам повідомлення про заборону цього - Child actions are not allowed to perform redirect actions. - тобто у відповідь на такий AJAX-реквест до сервера можливо відправити або PartialView або Json.


Таким чином, шлях, описаний мною на ціей сторінці, мабуть, единий можливий для вирішення описанною тут проблеми.<00>  <01>  <02>  <03>  <04>  <05>  <06>  <07>  <08>  <09>  <10>  <11>  <12>  <13>  <14>  <15>  <16>  <17>  <18>  <19>  <20>  <21>  <22>  <23
<SITEMAP>  <MVC>  <ASP>  <NET>  <DATA>  <KIOSK>  <FLEX>  <SQL>  <NOTES>  <LINUX>  <MONO>  <FREEWARE>  <DOCS>  <ENG>  <CHAT ME>  <ABOUT ME>  < THANKS ME>