(MVC) MVC (2015)

Періодична публікація дилерського прайсу.

На цій сторінці я розповім як робиться періодична публікація дилерского прайсу, коли головна компания викладає свій прайс на FTP, а ділер у своєму регіоні націнює прайс і публікує його на своему сайті.

Найбільш важливим для корректного вирішення цієї задачі є час публікації, тобто якщо прайс головної компанії публікується наприклад у 10 годин утра, то через 15-ть хвилин прайс повинен бути опублікований на сайті дилерської компанії.Це робить неможливим отакі прості рішення, коли в Global.asaх робиться додатковий поток для виконання періодичних задач:

  1:   Sub Application_Start()
  2:     AreaRegistration.RegisterAllAreas()
  3:  
  4:     RegisterGlobalFilters(GlobalFilters.Filters)
  5:     RegisterRoutes(RouteTable.Routes)
  6:  
  7:     Application("EmexAutoLogin") = GlobalFunction.GetAutoLogin()
  8:     Application("EmexAviaLogin") = GlobalFunction.GetAviaLogin()
  9:     '
 10:     Dim RefreshStateThread As System.Threading.Thread = New System.Threading.Thread(AddressOf RefreshStateSub)
 11:     RefreshStateThread.Name = "RefreshState (Started " & Now.ToString & ")"
 12:     Application("RefreshStateThread") = RefreshStateThread
 13:     ApplicationPrm.GetGlobalParameters("RefreshStateInterval", 1)
 14:     Application("RefreshStateInterval") = System.Configuration.ConfigurationManager.AppSettings("RefreshStateInterval")
 15:     If System.Configuration.ConfigurationManager.AppSettings("RefreshStateThread") Then RefreshStateThread.Start()
 16:     '
 17:  
 18:  
 19:   End Sub
 20:  
 21:   Sub RefreshStateSub()
 22:     Dim X As New Emex
 23:     Dim DB1 As New OmskDataContext
 24:     While True
 25:       'диагностика фонового процесса
 26:       Dim RefreshStateThread As System.Threading.Thread = CType(Application("RefreshStateThread"), System.Threading.Thread)
 27:       DB1.TraceAdd("RefreshStateThread", RefreshStateThread.Name & " started at " & Now.ToString)
 28:       X.GetNothingGlobalIDRows()
 29:       X.RefreshState()
 30:       X.RefreshEmexAuto()
 31:       'задержка
 32:       System.Threading.Thread.Sleep(CInt(Application("RefreshStateInterval")) * 3600000)
 33:     End While
 34:   End Sub


  1: <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
  ... 
 20:   <!-- интервал чтения состояния заказов - 1час -->
 21:   <add key="RefreshStateInterval" value="1"/>
 22:   <add key="RefreshStateThread" value="True"/>
Взагалі, такі прості рішення працюють добре, але не тоді, коли треба чітко витримати час виконання завдання. Для таких часо-залежних задач єдиний надійний механізм - це задача агента SQL-сервера. Ну, власне, я вже багато разів описував подібні задачі у своєму блозі - Выполнение периодических задач в ASP.NET - у кожному реальному інтернет-проєкті працюють десятки таких задач.

Інше обмеження цієї задачки в тому, ща зробити публікацію прайсу на сторонній FTP за допомогою мікрософтовських класов System.Net.FtpWebRequest неможливо, бо ці класи добре зчитують дані з FTP, але аплоад вони не роблять. Тобто треба зробити ще додаткову работу по інтеграції у проєкт сторонньої бібліотеці публікації на FTP. Про цей баг, мабуть, ніхто ніде відкрито не пише, але я трасував багато разів FTP Upload, що робиться мікрософтовскою бібліотекою з будь-якими FTP-серверами - і усі без винятку дають помилку при роботі мікросовської бібліотеці.

На перших двох скрінах протокол, як працює браузер та комерційний FTP, а на останніх трьох скрінах - як працює мікрософтовська бібліотека. У який би каталог не робився перехід, будь-який FTP-сервер дає помилку, а самому зробити послідовність команд роботи з FTP у мікрософтовської бібліотеці неможливо.

Тобто, якщо не прикручувати к проєкту сторонню бібліотеку FTP Upload, то прайс можливо публікувати тільки на своєму сайті. Ці два обмеження (надійний таймер та публікація на своєму сайті) і визначають шлях до вирішення цієї задачки.

Отже, ця задачка починається з утворення періодичної задачі агенту SQL-серверу:

Але як викликати з SQL-сервера код сайту? Це описано у мені на сайті десятки разів - SQL-Client_for_remote_XML-WebService - клиент meteonova.ru - це і є мій головний шлях вирішення таких задач вже багато років.

Для данного проєкту я зробив Lite-версію цієї SQL-CLR сборці GetPageLite, бо реквест буде до публічного URL, розташованого на моєму сайті.  1: Imports System
  2: Imports System.Data
  3: Imports System.Data.SqlClient
  4: Imports System.Data.SqlTypes
  5: Imports Microsoft.SqlServer.Server
  6:  
  7: select dbo.GetPage('http://shel-auto.ru/RMSPrice.ashx?AU=2ae9363bf9e2eed25184dbcdf29f369d')
  8: Partial Public Class UserDefinedFunctions
  9:   <Microsoft.SqlServer.Server.SqlFunction()> _
 10:   Public Shared Function GetPageLite(ByVal URL As String) As SqlString
 11:     Try
 12:       'запрос по HTTP
 13:       Dim PageRequest As System.Net.HttpWebRequest = CType(System.Net.WebRequest.Create(URL), System.Net.HttpWebRequest)
 14:       'Отправлен запрос
 15:       Dim PageResponse As System.Net.HttpWebResponse = PageRequest.GetResponse
 16:       'Получен ответ
 17:       Dim Reader As New System.IO.StreamReader(PageResponse.GetResponseStream(), System.Text.Encoding.Default, True)
 18:       Dim HTML As String = Reader.ReadToEnd
 19:       Reader.Close()
 20:       'Загружено в память
 21:       Return New SqlString(HTML)
 22:     Catch ex As Exception
 23:       Return New SqlString("Error: " & ex.Message)
 24:     End Try
 25:  
 26:   End Function
 27: End Class


Сама по собі сборка SQL-CLR у данному випадку з себе не репрезентує з себе що небудь будь яке цікаве, взагалі у данному випадку можна було і резпонз не вичитувати. Але ця SQL-CLR - сборка повинна мати право External Access - а його потрібно налаштувати у SQL-сервері.

Взагалі для простих зборок потрібно лише два права - дозволити їм виконуватися на рівні SQL та на рівні конкретної бази встановити відношення довіру між головним модулем SQL-серверу та окремими динамічно завантаженими модулями, тобто SQL-CLR сборками.

Як правило, потрібно ще корректно встановити власника бази - і це, мабуть, все.Але для сборці SQL-CLR з правами External Access потрібно набагато більше.

По-друге, потрібно декілька інших налаштувань e самому SQL-сервері - треба дозволити сборці виконуватися під логіном адміністратора комп'ютера та дозволити SQL-CLR сборкам виконуватися з правами External Access на рівні окремої бази SQL-серверу:

Як бачите, налаштувань для запуску SQL-CLR сборок (особливо з правами External Access) чимало.Для того, щоб убезпечити сайт, та FTP-сервер від DDOS-атак, потрібно якось долучити аутентифікацію, тобто виконувати усі операції по створенню прайсу тільки у тому разі, якщо вхід на заданий URL виконується з таким параметром, який дозволяє зрозуміти, що виклик цього URL зробив не якийсь хакер, а цей виклик зробив легальний кліент. Це можна було б зробити просто сховавши пароль у MD5-хеш, але для того, щоб хеш був при кожному виклику різний, треба додати якийсь параметр (про який знає і сайт і клієнт, що викликає URL на сайті) - і лише після цього усе це загортати у MD5-хеш.

Тут потрібно зрозуміти, що у самому SQL-Сервері вже мається функция MD5, але особливості низькорівневого кодування стрічок роблять неможливим загорнути число та пароль у MD5 вбудованою функцією SQL-сервера, а потім загорнути те ж саме за допомогою NET-кода у сайті і порівняти MD5-хеш. Тобто немає іншого шляху, окрім того, щоб для загортання пароля і числа у MD5-хеш зробити ще одну сборку.

На щастя, це проста стрічна функція, що не потребує прав External Access, тобто після разгортання у SQL-сервері сборки GetPage для разгортання сборки CreateMD5 взагалі ничого не потрібно робити - тільки клацнуть один раз по кнопци DEPLOY у студіі.  1: Imports System
  2: Imports System.Data
  3: Imports System.Data.SqlClient
  4: Imports System.Data.SqlTypes
  5: Imports Microsoft.SqlServer.Server
  6:  
  7: Partial Public Class UserDefinedFunctions
  8:   <Microsoft.SqlServer.Server.SqlFunction()> _
  9:   Public Shared Function CreateMD5AU(Prm As Integer, AuKey As String) As SqlString
 10:     Dim Str0 As String = Prm.ToString
 11:     '
 12:     Dim Str1 As String = Str0 & AuKey
 13:     Dim MD5 = System.Security.Cryptography.MD5.Create()
 14:     Dim Buf1 As Byte() = (New System.Text.UnicodeEncoding).GetBytes(Str1)
 15:     Dim MD5Hash As Byte() = MD5.ComputeHash(Buf1)
 16:     Dim StrOut As New System.Text.StringBuilder
 17:     For j As Integer = 0 To MD5Hash.Length - 1
 18:       StrOut.AppendFormat("{0:X2}", MD5Hash(j))
 19:     Next
 20:     Return New SqlString(StrOut.ToString.Trim.ToLower)
 21:   End Function
 22: End Class


Тобто, якщо обидві зборки добре розгорнуті у SQL-сервері, то у ієрархії об'єктів SQL-серверу вони виглядають так:

У якості специфічного числа, що постійно змінює MD5-хеш і додается к потаємному паролю я вибрав номер запису протоколу утворення нового прайсу. Тобто я зробив отаку найпростішу табличку:

Але до неї має доступ і сайт і SQL-CLR. І обидва ці компоненти дуже просто можуть побачити останню стрічку у цієї табличці.

  1: ALTER procedure [dbo].[GetLastRMSBatchNum]
  2: as
  3: SELECT isnull(MAX(i),0) as MaxNum
  4:  FROM [Omsk].[dbo].[RMSBatch]


І якщо саме цей номер (у вигляді MD5-хеша надходить до сайта) - це означає, що виклик до сайту з вимогою зробити новий прайс зроблено саме з SQL-сервера, з його планувальника завдань. А інакше виклик хандлеру сайта (що виробляє ділерский прайс) робить хакер з метою DDOS-атаки, тобто він домагається щоб головна компанія заборонила ділеру забирати прайс з свого FTP через надмірне завантаження FTP постійними реквестами.

Тобто, тепер ви можете зрозуміти ту саму процедуру, яку викликає Агент SQL-серверу по планувальнику завдань.  1: ALTER procedure [dbo].[CreateNewRMSPrice]
  2: as
  3: declare @I as int, @MD5 as nvarchar(32)
  4: select @I=MAX(i) from dbo.RMSBatch
  5: select @MD5=dbo.CreateMD5AU(@I,'Password')
  6: select dbo.GetPageLite('http://shel-auto.ru/RMSPrice.ashx?AU='+ @MD5)


Тобто це все, що потрібно для виклику хандлеру сайту по суворому таймеру часу. Який легко налаштовується по часу і типу рекурсії. Далі я буду описувати вже код сайту, який у потрібний час отримує виклик типу:

http://shel-auto.ru/RMSPrice.ashx?AU=2ae9363bf9e2eed25184dbcdf29f369d
і виробляє по отримання цього виклику ділерский прайс.

Тут є ще невеличка крапочка - якщо SQL-сервер розташовано на тому ж самому хостінгу, що і WEB-сервер, то треба не забути додати стрічку у C:\Windows\System32\drivers\etc\hosts - без цього im'я сайту не буде відповідати чинному IP-адресу сайта.Отже, тепер подивимося на код хандлеру RMSPrice.ashx.  1: Imports System.Web
  2: Imports System.Web.Services
  3:  
  4: Public Class RMSPrice
  5:   Implements System.Web.IHttpHandler, IRequiresSessionState
  6:  
  7:   Sub ProcessRequest(ByVal context As HttpContext) Implements IHttpHandler.ProcessRequest
  8:  
  9:     Dim db5 As New OmskDataContext
 10:     Dim LastNum As Integer = db5.GetLastRMSBatchNum(0).MaxNum
 11:     If AU.IsAU(LastNum, HttpContext.Current.Request.Params("AU")) Then
 12:       '
 13:       Dim db6 As New OmskDataContext
 14:       Dim R As New RMSBatch
 15:       R.CrDate = Now.ToString
 16:       db6.RMSBatches.InsertOnSubmit(R)
 17:       db6.SubmitChanges()
 18:       '
 19:       Dim db2 As New OmskDataContext
 20:       db2.TraceAdd("RMSBarch-Start", Now.ToString)
 21:       '
 22:       Dim db1 As New OmskDataContext
 23:       Dim Users = (From X In db1.AspnetUsers Select X Where X.IsAdmin).ToList
 24:       If Users.Count > 0 Then
 25:         '
 26:         Dim Lerr1 As String = ""
 27:         Try
 28:           'создание екземпляра контроллера и вызов пакета в нем
 29:           Dim X As New OMSK1.Omsk.AdminController
 30:           X.RMSPriceBODY()
 31:           X.RMSUnzipBODY()
 32:           X.RMSCalcBODY()
 33:           X.RMSZipBODY()
 34:           '
 35:           Dim db3 As New OmskDataContext
 36:           db3.TraceAdd("RMSBarch-End", Now.ToString)
 37:  
 38:           Dim db7 As New OmskDataContext
 39:           Dim LastRMSRecord = (From Q In db7.RMSBatches Order By Q.i Descending Take 1).ToList
 40:           LastRMSRecord(0).TXT = "OK - " & Now.ToString
 41:           db7.SubmitChanges()
 42:  
 43:         Catch ex As Exception
 44:           Lerr1 = ex.Message
 45:           Dim db4 As New OmskDataContext
 46:           db4.TraceAdd("RMSBarch-Err", ex.Message)
 47:  
 48:           Dim db8 As New OmskDataContext
 49:           Dim LastRMSRecord = (From Q In db8.RMSBatches Order By Q.i Descending Take 1).ToList
 50:           LastRMSRecord(0).TXT = Now.ToString & ex.Message
 51:           db8.SubmitChanges()
 52:         End Try
 53:  
 54:         context.Response.ContentType = "text/plain"
 55:         If Lerr1 = "" Then
 56:           context.Response.Write("OK")
 57:         Else
 58:           context.Response.Write(Lerr1)
 59:         End If
 60:       End If
 61:     End If
 62:   End Sub
 63:  
 64:   ReadOnly Property IsReusable() As Boolean Implements IHttpHandler.IsReusable
 65:     Get
 66:       Return False
 67:     End Get
 68:   End Property
 69:  
 70: End Class


Взагалі, це не обов'язково робити саме хандрером, але я все роблю на хандлерах, бо тут не потрібні усі кроки обробки реквесту, хандлер напрямки виконується IIS при отриманні його URL web-сервером.

У самому хандлері у стрічках 9-11 викликається саме той код, що ми поклали у середину SQL-серверу у вигляді SQL-CLR сборці CreateMD5 (код цього классу буде нище), далі хандлер веде різноманітну статистику, у тому числі у стрічках 13-17 додає нові стрічки у журнал своєї роботи, і таким чином модифікує табличку, яка використовується для аутентифікації. Таким чином MD5-код аутентифікації кожний раз новий. І його утворює з таблички RMSBatch сборка при виклику хандлеру, а хандлер бачить теє ту табличку, також утворює такий самий MD5, порівнює їх, і якщо вони рівні - то робить свою роботу, тобто утворює дилерській прайс.

Взагалі можна було в зробити окремий класс, що виробляє дилерській прайс, но я роблю ще хитріше, тобто беру готовий класс контроллера і роблю його екземпляр і напрямки викликаю методи цього контроллера. Зверніть увагу, що утворення прайсу розбито на окремі кроки - це дозволить зробити форми з окремими кнопками на кожний крок.

Ну і ще подивимося на класс аутентифікації, який я зробив у вигляді модуля Бейсіка.  1: Public Module AU
  2:   Public Function IsAU(Prm As Integer, AU As String) As Boolean
  3:     If AU Is Nothing Then Return False
  4:     If AU = "" Then Return False
  5:     If AU.Length <> 32 Then Return False
  6:     IsAU = False
  7:     Dim Str0 As String = Prm.ToString
  8:     '
  9:     Dim Str1 As String = Str0 & System.Configuration.ConfigurationManager.AppSettings("AuKey")
 10:     Dim MD5 = System.Security.Cryptography.MD5.Create()
 11:     Dim Buf1 As Byte() = (New System.Text.UnicodeEncoding).GetBytes(Str1)
 12:     Dim MD5Hash As Byte() = MD5.ComputeHash(Buf1)
 13:     Dim StrOut As New System.Text.StringBuilder
 14:     For j As Integer = 0 To MD5Hash.Length - 1
 15:       StrOut.AppendFormat("{0:X2}", MD5Hash(j))
 16:     Next
 17:     If StrOut.ToString.Trim.ToLower = AU.Trim.ToLower Then
 18:       Return True
 19:     End If
 20:   End Function
 21:  
 22:   Public Function CreateAU(Prm As Integer) As String
 23:     Dim Str0 As String = Prm.ToString
 24:     '
 25:     Dim Str1 As String = Str0 & System.Configuration.ConfigurationManager.AppSettings("AuKey")
 26:     Dim MD5 = System.Security.Cryptography.MD5.Create()
 27:     Dim Buf1 As Byte() = (New System.Text.UnicodeEncoding).GetBytes(Str1)
 28:     Dim MD5Hash As Byte() = MD5.ComputeHash(Buf1)
 29:     Dim StrOut As New System.Text.StringBuilder
 30:     For j As Integer = 0 To MD5Hash.Length - 1
 31:       StrOut.AppendFormat("{0:X2}", MD5Hash(j))
 32:     Next
 33:     Return StrOut.ToString.Trim.ToLower
 34:   End Function
 35:  
 36:   Public Function CreateAuPrm() As String
 37:     Dim db5 As New OmskDataContext
 38:     Dim LastNum As Integer = db5.GetLastRMSBatchNum(0).MaxNum
 39:     Return CreateAU(LastNum)
 40:   End Function
 41:  
 42: End Module


Якихось особливостей тут немає, мені було лениво аналізувати вхідні параметри на Reflection, задача того не потребує (хоча взагалі це було би більш правильно) - як бачите, все зроблено тут топором.І ось, нарешті мі дошли до кода контроллера. Але щоб зрозуміти основні операції, що читають прайс с FTP-серверу головної фірми, націнюють його, та викладають на своєму сайті - ми спочатку подивимося на код ще одного компонента мого сайта, який зберігає параметри, які задають режими роботи виробника дилерського прайсу.

Форма з параметрами, що ви бачите вище, у смисловій частині виглядає ось так: ....
 56:               <% Using Html.BeginForm()%>
 57:               <table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="100%">
 ....
 68:                  <tr>
 69:                   <td>
 70:                     Наценка %
 71:                   </td>
 72:                   <td>
 73:                     <%: Html.ValidationMessage(Application("RMS-FTP-OverPrice"))%>
 74:                   </td>
 75:                   <td>
 76:                     <%: Html.EditorFor(Function(model) Application("RMS-FTP-OverPrice"))%>
 77:                   </td>
 78:                 </tr>
 79:                 <tr>
 80:                   <td>
 81:                     PriceColumn
 82:                   </td>
 83:                   <td>
 84:                     <%: Html.ValidationMessage(Application("PriceColumn"))%>
 85:                   </td>
 86:                   <td>
 87:                     <%: Html.EditorFor(Function(model) Application("PriceColumn"))%>
 88:                   </td>
 89:                 </tr>
 ....
 289:                 <tr>
 290:                   <td>
 291:                     <input type="submit" class="postbutton" value="Сохранить" />
 292:                   </td>
 293:                   <td>
 294:                     <%: Html.ValidationSummary(True) %>
 295:                   </td>
 296:                   <td>
 297:                   </td>
 298:                 </tr>
 299:                 <tr>
 300:                   <td>
 301:                     &nbsp;
 302:                   </td>
 303:                   <td>
 304:                   </td>
 305:                   <td>
 306:                   </td>
 307:                 </tr>
 308:               </table>
 309:               <% End Using%>
 ....


Тобто сотні параметрів сайту зберігаються у об'єкті Application. Але як це я роблю звичайно? У мене є многократно перевірена альтернатива зберігання параметрів у web.config - яка, на відміну від стандартних можливостей зберігання параметрів у web.config:  1: <configuration>
  2:  <configSections>  
  3:   <sectionGroup name="applicationSettings" type="System.Configuration.ApplicationSettingsGroup, System, Version=4.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=b77a5c561934e089" >
  4:    <section name="OMSK1.My.MySettings" type="System.Configuration.ClientSettingsSection, System, Version=4.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=b77a5c561934e089" requirePermission="false" />
  5:    <section name="Omsk1.My.MySettings" type="System.Configuration.ClientSettingsSection, System, Version=4.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=b77a5c561934e089" requirePermission="false" />
  6:   </sectionGroup>
  7:  </configSections>
  8:  <connectionStrings>
  9:   <add name="OmskConnectionString" connectionString="Data Source=AAA.BBB.CCC.DDD;Initial Catalog=Omsk;User ID=XXXXXX;Password=YYYYYY"
 10:    providerName="System.Data.SqlClient" />
 11:  </connectionStrings>
 12:  <appSettings>
 13:   <!-- ключ аутентификации -->
 14:   <add key="AUKey" value="MainPassword"/>
 15:   <!-- интервал чтения состояния заказов - 1час -->
 16:   <add key="RefreshStateInterval" value="1"/>
 17:   <add key="RefreshStateThread" value="True"/>


дозволяє самому юзеру у будь-який час змінювати параметри роботи сайту. Наприклад націнку ділерского прайсу адмін сайта може змінювати сам скільки завгодно разів.

Ось як я це роблю звичайно. По перше у базі є табличка для зберігання усіх параметрів сайту:

І є дві SQL-процедури для читання та запису параметрів у цю табличку:  1: ALTER procedure [dbo].[SetGlobalParm]
  2: (
  3: @Name nvarchar(50),
  4: @Value nvarchar(max) = null
  5: )
  6: as
  7: Insert dbo.GlobalParms(Date,ParmName,ParmValue) values(GETDATE(),@Name, @Value)


  1: ALTER procedure [dbo].[GetGlobalParm]
  2: (
  3: @Name nvarchar(50)
  4: )
  5: as
  6: select top (1) i,Date,ParmValue from dbo.GlobalParms where ParmName=@Name order by i desc

Як ви бачите, значення параметрів ніколи не знищуються, лише додаются нові значення, що дуже допомагає у пошуках помилок.

А на самому сайті є отакі врапери цих SQL-процедур:  1: Public Class ApplicationPrm
  2:  
  3:  
  4:   Public Shared Function GetGlobalParameters(Prm As String, DefaultPrm As String) As String
  5:     Dim db1 As New OmskDataContext
  6:     Try
  7:       Dim OneRecord = (From X In db1.GlobalParms Select X Where X.ParmName = Prm Order By X.i Descending).First
  8:       If OneRecord IsNot Nothing Then
  9:         HttpContext.Current.Application(Prm) = OneRecord.ParmValue
 10:       End If
 11:     Catch ex As System.InvalidOperationException
 12:       HttpContext.Current.Application(Prm) = DefaultPrm
 13:     End Try
 14:     Return HttpContext.Current.Application(Prm)
 15:   End Function
 16:  
 17:  
 18:   Public Shared Function SetGlobalParameters(Prm As String, Value As Integer, Optional DefaultValue As Integer = 0) As Integer
 19:     Dim db1 As New OmskDataContext
 20:     Try
 21:       db1.SetGlobalParm(Prm, Value)
 22:       HttpContext.Current.Application(Prm) = CInt(Value)
 23:     Catch ex As System.InvalidOperationException
 24:       HttpContext.Current.Application(Prm) = CInt(DefaultValue)
 25:     End Try
 26:     Return HttpContext.Current.Application(Prm)
 27:   End Function
 28:  
 29:   Public Shared Function SetGlobalParameters(Prm As String, Value As Decimal, Optional DefaultValue As Decimal = 0) As Decimal
 30:     Dim db1 As New OmskDataContext
 31:     Try
 32:       db1.SetGlobalParm(Prm, Value)
 33:       HttpContext.Current.Application(Prm) = Decimal.Parse(Value, System.Globalization.CultureInfo.InvariantCulture)
 34:     Catch ex As System.InvalidOperationException
 35:       HttpContext.Current.Application(Prm) = CDec(DefaultValue)
 36:     End Try
 37:     Return HttpContext.Current.Application(Prm)
 38:   End Function
 39:  
 40:   Public Shared Function SetGlobalParameters(Prm As String, Value As String, Optional DefaultValue As String = "") As String
 41:     Dim db1 As New OmskDataContext
 42:     Try
 43:       db1.SetGlobalParm(Prm, Value)
 44:       HttpContext.Current.Application(Prm) = Value
 45:     Catch ex As System.InvalidOperationException
 46:       HttpContext.Current.Application(Prm) = DefaultValue
 47:     End Try
 48:     Return HttpContext.Current.Application(Prm)
 49:   End Function
 50:  
 51: End Class


Тепер ви можете зрозуміти код GET та контролерів, що оброблять зберігання параметрів у базу. Ці параметри по-перше завантажуються при старті сайту:  1:   Sub Application_Start()
  2:     AreaRegistration.RegisterAllAreas()
  3:  
  4:     RegisterGlobalFilters(GlobalFilters.Filters)
  5:     RegisterRoutes(RouteTable.Routes)
  6:  
 ....
 18:     ApplicationPrm.GetGlobalParameters("OverCostPercentLocal", 15)
 19:     ApplicationPrm.GetGlobalParameters("KursDirham", 10)
 20:     ApplicationPrm.GetGlobalParameters("KursEuro", 40)
 21:     ApplicationPrm.GetGlobalParameters("Delivery", 10)
 22:     ApplicationPrm.GetGlobalParameters("Source-RMS-FTP-URL", "ftp.rmsauto.ru")
 23:     ApplicationPrm.GetGlobalParameters("Source-RMS-FTP-Login", "XXXXXX")
 24:     ApplicationPrm.GetGlobalParameters("Source-RMS-FTP-Pass", "YYYYYY")
 25:     ApplicationPrm.GetGlobalParameters("Source-RMS-FTP-FileName", "Срок1_1/_All.zip")
 26:     ApplicationPrm.GetGlobalParameters("RMS-FTP-OverPrice", CDec(10.0))
 27:     ApplicationPrm.GetGlobalParameters("ZipCommandLine", """C:\Program Files\7-Zip\7z.exe""")
 28:     ApplicationPrm.GetGlobalParameters("ZipExpand", " e ""@ArchiveFullFileName"" -w@OutDir -o@OutDir -y")
 29:     ApplicationPrm.GetGlobalParameters("ZipCompress", " a ""@ArchiveFullFileName"" ""@PriceFullFileName"" -w@OutDir -o@OutDir -y")
 30:     ApplicationPrm.GetGlobalParameters("PriceColumn", CInt(5))
 31:     ApplicationPrm.GetGlobalParameters("OutColumn", CInt(6))
 32:     ApplicationPrm.GetGlobalParameters("DecimalFormat", "N2")
 33:     ApplicationPrm.GetGlobalParameters("OutFileName", "Shel.txt")
 34:     ApplicationPrm.GetGlobalParameters("InFileName", "_All.txt")
 35:     ApplicationPrm.GetGlobalParameters("InputPriceEncode", "windows-1251")
 36:     ApplicationPrm.GetGlobalParameters("OutPriceEncode", "UTF-8")
 ....


А по-друге завантажуються свіженькими значеннями у GET-контроллері:

І ось нарешті код тих самих головних фрагментів смислової обробці прайсу, які викликаються у Хедлері RMSPrice.ashx у стрічках 30-33. Як я вже казав віще, їх можна було б винести і у окремий клас, але я розмістив цей код безпосередньо у контролері.

Вичитування файла з FTP:1579:     Function RMSPriceBODY() As String
1580:       Dim Lerr1 As String = "", Lerr2 As String = ""
1581:       Try
1582:         Dim SourceRMSFTPURL As String = ApplicationPrm.GetGlobalParameters("Source-RMS-FTP-URL", "ftp.rmsauto.ru")
1583:         Dim SourceRMSFTPLogin As String = ApplicationPrm.GetGlobalParameters("Source-RMS-FTP-Login", "YYYYYYY")
1584:         Dim SourceRMSFTPPass As String = ApplicationPrm.GetGlobalParameters("Source-RMS-FTP-Pass", "XXXXXXX")
1585:         Dim SourceRMSFTPFileName As String = ApplicationPrm.GetGlobalParameters("Source-RMS-FTP-FileName", "Срок1_1/_All.zip")
1586:         Dim TempDirectory As String = Server.MapPath("/")
1587:         Dim SourceFileName As String = Guid.NewGuid.ToString & ".zip"
1588:         Dim FullFileName As String = IO.Path.Combine(TempDirectory, SourceFileName)
1589:         Dim SourceURL As New Uri("ftp://" & SourceRMSFTPURL & "/" & SourceRMSFTPFileName)
1590:         '
1591:         Dim SourceFTPRequest As System.Net.FtpWebRequest = CType(Net.FtpWebRequest.Create(SourceURL), System.Net.FtpWebRequest)
1592:         Dim SourceFTPCredintal As New System.Net.NetworkCredential(SourceRMSFTPLogin, SourceRMSFTPPass)
1593:         SourceFTPRequest.KeepAlive = False
1594:         SourceFTPRequest.UseBinary = True
1595:         SourceFTPRequest.UsePassive = True
1596:         SourceFTPRequest.Credentials = SourceFTPCredintal
1597:         SourceFTPRequest.Method = System.Net.WebRequestMethods.Ftp.DownloadFile
1598:         '
1599:         Dim SourceFTPResponse As System.Net.FtpWebResponse = CType(SourceFTPRequest.GetResponse, System.Net.FtpWebResponse)
1600:         Dim SourceFTPStream As System.IO.Stream = SourceFTPResponse.GetResponseStream
1601:         Dim SourceIOFile As System.IO.FileStream = New System.IO.FileStream(FullFileName, IO.FileMode.CreateNew)
1602:         Dim SourceByteCount As String = 0
1603:         Dim SourceBuffer(4095) As Byte
1604:         Do
1605:           SourceByteCount = SourceFTPStream.Read(SourceBuffer, 0, SourceBuffer.Length)
1606:           SourceIOFile.Write(SourceBuffer, 0, SourceByteCount)
1607:         Loop Until SourceByteCount = 0
1608:         '
1609:         Lerr2 = SourceFTPResponse.BannerMessage & vbCrLf & SourceFTPResponse.WelcomeMessage & vbCrLf & SourceFTPResponse.StatusDescription & vbCrLf & SourceFTPResponse.ExitMessage & vbCrLf & SourceIOFile.Position.ToString & " bytes receive."
1610:         SourceFTPResponse.Close()
1611:         SourceIOFile.Flush()
1612:         SourceIOFile.Close()
1613:         SourceFTPResponse.Close()
1614:         '
1615:         Dim db2 As New OmskDataContext
1616:         db2.TraceAdd("RMSPriceStart", Now.ToString & Lerr2.Replace(vbCrLf, ""))
1617:       Catch ex As Exception
1618:         Lerr1 = ex.Message
1619:         Dim db3 As New OmskDataContext
1620:         db3.TraceAdd("RMSPriceStart-Err", ex.Message)
1621:       End Try
1622:  
1623:       Return Lerr1 & vbCrLf & Lerr2
1624:     End Function


Раззіповка:1643:     Function RMSUnzipBODY() As String
1644:       Dim Lerr1 As String = "", Lerr2 As String = ""
1645:       Try
1646:         Dim TempDirectory As String = Server.MapPath("/")
1647:         Dim Dir As New IO.DirectoryInfo(TempDirectory)
1648:         Dim ZipFileList As IO.FileInfo() = Dir.GetFiles("*.zip")
1649:         Dim LastZip As System.IO.FileInfo
1650:         For Each One As System.IO.FileInfo In ZipFileList
1651:           If LastZip Is Nothing Then
1652:             LastZip = One
1653:           Else
1654:             If One.LastWriteTime > LastZip.LastWriteTime Then
1655:               LastZip = One
1656:             End If
1657:           End If
1658:         Next
1659:         Dim ZipCommandLine As String = ApplicationPrm.GetGlobalParameters("ZipCommandLine", """C:\Program Files\7-Zip\7z.exe""")
1660:         Dim ZipArguments As String = ApplicationPrm.GetGlobalParameters("ZipExpand", " e ""@ArchiveFullFileName"" -w@OutDir -o@OutDir -y")
1661:         Dim ZipProcess As New Process
1662:         ZipProcess.StartInfo.UseShellExecute = False
1663:         ZipProcess.StartInfo.RedirectStandardOutput = True
1664:         ZipProcess.StartInfo.FileName = ZipCommandLine
1665:         ZipProcess.StartInfo.Arguments = ZipArguments.Replace("@ArchiveFullFileName", LastZip.FullName).Replace("@OutDir", TempDirectory)
1666:         ZipProcess.Start()
1667:         Do While Not ZipProcess.StandardOutput.EndOfStream
1668:           Lerr2 &= ZipProcess.StandardOutput.ReadLine & vbCrLf
1669:         Loop
1670:         ZipProcess.WaitForExit()
1671:         ZipProcess.Dispose()
1672:         '
1673:         Dim db2 As New OmskDataContext
1674:         db2.TraceAdd("RMSUnzipStart", Now.ToString & Lerr2.Replace(vbCrLf, ""))
1675:       Catch ex As Exception
1676:         Lerr1 = ex.Message
1677:         Dim db3 As New OmskDataContext
1678:         db3.TraceAdd("RMSUnzipStart-Err", ex.Message)
1679:       End Try
1680:       Return Lerr1 & vbCrLf & Lerr2
1681:     End Function


Націнка прайсу:1700:     Function RMSCalcBODY() As String
1701:       Dim Lerr1 As String = "", Lerr2 As String = ""
1702:       Try
1703:         Dim PriceColumn As Integer = ApplicationPrm.GetGlobalParameters("PriceColumn", CInt(5))
1704:         Dim OutColumn As Integer = ApplicationPrm.GetGlobalParameters("OutColumn", CInt(6))
1705:         Dim RMSFTPOverPrice As String = ApplicationPrm.GetGlobalParameters("RMS-FTP-OverPrice", CDec(10.0))
1706:         Dim DecimalFormat As String = ApplicationPrm.GetGlobalParameters("DecimalFormat", "N2")
1707:         Dim OutFileName As String = ApplicationPrm.GetGlobalParameters("OutFileName", "Shel.txt")
1708:         Dim InFileName As String = ApplicationPrm.GetGlobalParameters("InFileName", "_All.txt")
1709:         Dim InputPriceEncode As String = ApplicationPrm.GetGlobalParameters("InputPriceEncode", "windows-1251")
1710:         Dim OutPriceEncode As String = ApplicationPrm.GetGlobalParameters("OutPriceEncode", "UTF-8")
1711:  
1712:         Dim TempDirectory As String = Server.MapPath("/")
1713:         Dim NewFileName As String = IO.Path.Combine(TempDirectory, OutFileName)
1714:         If System.IO.File.Exists(NewFileName) Then
1715:           System.IO.File.Delete(NewFileName)
1716:         End If
1717:         Dim NewFile = IO.File.CreateText(NewFileName)
1718:         Dim OldFileName As String = IO.Path.Combine(TempDirectory, InFileName)
1719:         Dim LineOfOldFileName As Integer = 1, LineOfNewFileName As Integer = 1
1720:         Dim OldPrice As Decimal, NewPrice As Decimal
1721:         If System.IO.File.Exists(OldFileName) Then
1722:           Dim RDR As New System.IO.StreamReader(OldFileName, System.Text.Encoding.GetEncoding(InputPriceEncode))
1723:           While Not RDR.EndOfStream
1724:             Dim Str1 As String = RDR.ReadLine
1725:             Dim Arr1() As String = Str1.Split(";")
1726:             Try
1727:               OldPrice = CDec(Arr1(PriceColumn))
1728:               NewPrice = OldPrice * (1 + RMSFTPOverPrice / 100)
1729:               LineOfNewFileName += 1
1730:             Catch ex As Exception
1731:               Lerr2 &= "Err in line " & LineOfOldFileName & vbCrLf
1732:             End Try
1733:             LineOfOldFileName += 1
1734:             Dim Str2 As New StringBuilder("")
1735:             Dim Str3 As String = ""
1736:             For i As Integer = 0 To OutColumn
1737:               If i = PriceColumn Then
1738:                 Str3 &= NewPrice.ToString(DecimalFormat) & ";"
1739:               Else
1740:                 Str3 &= Arr1(i).ToString & ";"
1741:               End If
1742:             Next
1743:             Str2.Append(Str3)
1744:             NewFile.WriteLine(Str2.ToString)
1745:           End While
1746:           RDR.Close()
1747:           NewFile.Flush()
1748:           NewFile.Close()
1749:           Lerr2 &= LineOfOldFileName & " line read," & LineOfOldFileName & " line write."
1750:         Else
1751:           Lerr1 = "File not found."
1752:         End If
1753:         Dim db2 As New OmskDataContext
1754:         db2.TraceAdd("RMSCalcStart", Now.ToString & Lerr2.Replace(vbCrLf, ""))
1755:       Catch ex As Exception
1756:         Lerr1 = ex.Message
1757:         Dim db3 As New OmskDataContext
1758:         db3.TraceAdd("RMSCalcStart-Err", ex.Message)
1759:       End Try
1760:       Return Lerr1 & vbCrLf & Lerr2
1761:     End Function


Запаковка:1779:     Function RMSZipBODY() As String
1780:       Dim Lerr1 As String = "", Lerr2 As String = ""
1781:       Try
1782:         Dim TXTFileName As String = ApplicationPrm.GetGlobalParameters("OutFileName", "Shel.txt")
1783:         Dim ZipFileName As String = TXTFileName.Replace(".txt", ".zip")
1784:         Dim TempDirectory As String = Server.MapPath("/")
1785:         Dim FullTXTFileName As String = IO.Path.Combine(TempDirectory, TXTFileName)
1786:         Dim FullZipFileName As String = IO.Path.Combine(TempDirectory, ZipFileName)
1787:         Dim ZipCommandLine As String = ApplicationPrm.GetGlobalParameters("ZipCommandLine", """C:\Program Files\7-Zip\7z.exe""")
1788:         Dim ZipCompress As String = ApplicationPrm.GetGlobalParameters("ZipCompress", " a ""@ArchiveFullFileName"" ""@PriceFullFileName"" -w@OutDir -o@OutDir -y")
1789:         Dim ZipProcess As New Process
1790:         ZipProcess.StartInfo.UseShellExecute = False
1791:         ZipProcess.StartInfo.RedirectStandardOutput = True
1792:         ZipProcess.StartInfo.FileName = ZipCommandLine
1793:         ZipProcess.StartInfo.Arguments = ZipCompress.Replace("@ArchiveFullFileName", FullZipFileName).Replace("@PriceFullFileName", FullTXTFileName).Replace("@OutDir", TempDirectory)
1794:         ZipProcess.Start()
1795:         Do While Not ZipProcess.StandardOutput.EndOfStream
1796:           Lerr2 &= ZipProcess.StandardOutput.ReadLine & vbCrLf
1797:         Loop
1798:         ZipProcess.WaitForExit()
1799:         ZipProcess.Dispose()
1800:         Dim db2 As New OmskDataContext
1801:         db2.TraceAdd("RMSZipStart", Now.ToString & Lerr2.Replace(vbCrLf, ""))
1802:       Catch ex As Exception
1803:         Lerr1 = ex.Message
1804:         Dim db3 As New OmskDataContext
1805:         db3.TraceAdd("RMSZipStart-Err", ex.Message)
1806:       End Try
1807:       Return Lerr1 & vbCrLf & Lerr2
1808:     End Function


Але виконати усе за раз, хандлером у пакеті по суворому таймеру - це лише частина задачки. Треба щоб менеджер мав можливість виконати сам усю операцію по окремим крокам і побачити очима результат кожного кроку трансформації прайсу. Тобто у мене виконання по окремим крокам виглядає ось так:

Тепер подивимося, як це зроблено. По-перше є форма RMSPrice.aspx (зрозуміло, що я даю лише одну маленьку її смислов частинку):

  1: <%@ Page Title="" Language="VB" MasterPageFile="~/Views/Shared/M1.Master" Inherits="System.Web.Mvc.ViewPage" %>
  2: <%@ Import Namespace="OMSK1" %>
  3:  
  4: <asp:Content ID="Content1" ContentPlaceHolderID="ContentPlaceHolder1" runat="server">
  5:  
  6:  
  7:   <%-- The following line works around an ASP.NET compiler warning --%>
  8:   <%: "" %>
  9:  
 10:   <% Html.RenderPartial("AdminPanel")%>
 11:  
 12:   <br />
 13:  
 14:   <script language="javascript" type="text/javascript">
 15:     $('body').on('click', 'a.linkdisabled', function (event) {
 16:       event.preventDefault();
 17:     });
 18:   </script>
 19:  
 20:  
 21:   <script src="<%: Url.Content("~/Scripts/jquery.validate.min.js") %>" type="text/javascript"></script>
 22:   <script src="<%: Url.Content("~/Scripts/jquery.validate.unobtrusive.min.js") %>"
 23:     type="text/javascript"></script>
 24:   <center>
 25:     <span class="pagetitle">Кабинет администратора (Наценить и переложить прайс на другой FTP) </span></center>
 26:  
 27:  
 28:   <br />
 29:   <% If ViewData("Access").RMSPriceStart = 1 Then%>
 30:   <%: Html.ActionLink("Скачать с FTP", "RMSPriceStart", Nothing, New With {.class = "postbutton", .style = "color:white;text-decoration: none;"})%>
 31:   <%Else%>
 32:   <%: Html.ActionLink("Скачать с FTP", "RMSPriceStart", Nothing, New With {.class = "postbutton linkdisabled", .style = "color:white;text-decoration: none;"})%>
 33:   <% End If%>
 34:   <br /><pre><%: ViewData("Err-RMSPriceStart")%></pre>
 35:   <br />
 36:   
 37:   
 38:   <% If ViewData("Access").RMSUnzipStart = 1 Then%>
 39:   <%: Html.ActionLink("Распаковать", "RMSUnzipStart", Nothing, New With {.class = "postbutton", .style = "color:white;text-decoration: none;"})%>
 40:   <%Else%>
 41:   <%: Html.ActionLink("Распаковать", "RMSUnzipStart", Nothing, New With {.class = "postbutton linkdisabled", .style = "color:white;text-decoration: none;"})%>
 42:   <% End If%>
 43:   <br /><pre><%: ViewData("Err-RMSUnzipStart")%></pre>
 44:   <br />
 45:   
 46:   
 47:   <% If ViewData("Access").RMSCalcStart = 1 Then%>
 48:   <%: Html.ActionLink("Наценить", "RMSCalcStart", Nothing, New With {.class = "postbutton", .style = "color:white;text-decoration: none;"})%>
 49:   <%Else%>
 50:   <%: Html.ActionLink("Наценить", "RMSCalcStart", Nothing, New With {.class = "postbutton linkdisabled", .style = "color:white;text-decoration: none;"})%>
 51:   <% End If%>
 52:   <br /><pre><%: ViewData("Err-RMSCalcStart")%></pre>
 53:   <br />
 54:  
 55:  
 56:   <% If ViewData("Access").RMSZipStart = 1 Then%>
 57:   <%: Html.ActionLink("Запаковать", "RMSZipStart", Nothing, New With {.class = "postbutton", .style = "color:white;text-decoration: none;"})%>
 58:   <%Else%>
 59:   <%: Html.ActionLink("Запаковать", "RMSZipStart", Nothing, New With {.class = "postbutton linkdisabled", .style = "color:white;text-decoration: none;"})%>
 60:   <% End If%>
 61:   <br /><pre><%: ViewData("Err-RMSZipStart")%></pre>
 62:   <br />
 63:  
 64:   <% If ViewData("Access").RMSClearStart = 1 Then%>
 65:   <%: Html.ActionLink("Почистить кеш", "RMSClearStart", Nothing, New With {.class = "postbutton", .style = "color:white;text-decoration: none;"})%>
 66:   <%Else%>
 67:   <%: Html.ActionLink("Почистить кеш", "RMSClearStart", Nothing, New With {.class = "postbutton linkdisabled", .style = "color:white;text-decoration: none;"})%>
 68:   <% End If%>
 69:   <br /><pre><%: ViewData("Err-RMSClearStart")%></pre>
 70:  
 71:  
 72:   <br /><br /><a href="../<%: Application("OutFileName").ToString.Replace(".txt",".zip")%>">Новый прайс</a><br /><br />
 73: </asp:Content>


По-друге є код контроллера, який обробляє клікі по лінкам: ....
1545:     ' GET: /RMSPrice
1546:     Function RMSPrice() As ActionResult
1547:       Dim db1 As New OmskDataContext
1548:       Dim Users = (From X In db1.AspnetUsers Select X Where X.Login = HttpContext.User.Identity.Name And X.IsAdmin).ToList
1549:       If Users IsNot Nothing Then
1550:         If Users.Count > 0 Then
1551:           'сюда зашел админ
1552:           '
1553:           ViewData("Access") = New With {.RMSPriceStart = 1, .RMSUnzipStart = 0, .RMSCalcStart = 0, .RMSZipStart = 0, .RMSClearStart = 0}
1554:           Dim db2 As New OmskDataContext
1555:           db2.TraceAdd("RMSPriceGET", Now.ToString)
1556:           Return View()
1557:         End If
1558:       End If
1559:       Return RedirectToAction("Index", "Home")
1560:     End Function
1561:  
1562:     ' GET: /RMSPriceStart
1563:     Function RMSPriceStart() As ActionResult
1564:       Dim db1 As New OmskDataContext
1565:       Dim Users = (From X In db1.AspnetUsers Select X Where X.Login = HttpContext.User.Identity.Name And X.IsAdmin).ToList
1566:       If Users IsNot Nothing Then
1567:         If Users.Count > 0 Then
1568:           'сюда зашел админ
1569:           '
1570:           ViewData("Err-RMSPriceStart") = RMSPriceBODY()
1571:           ViewData("Access") = New With {.RMSPriceStart = 0, .RMSUnzipStart = 1, .RMSCalcStart = 0, .RMSZipStart = 0, .RMSClearStart = 0}
1572:           Return View("RMSPrice")
1573:         End If
1574:       End If
1575:       Return RedirectToAction("Index", "Home")
1576:     End Function
 ....
1627:     ' GET: /RMSUnzipStart
1628:     Function RMSUnzipStart() As ActionResult
1629:       Dim db1 As New OmskDataContext
1630:       Dim Users = (From X In db1.AspnetUsers Select X Where X.Login = HttpContext.User.Identity.Name And X.IsAdmin).ToList
1631:       If Users IsNot Nothing Then
1632:         If Users.Count > 0 Then
1633:           'сюда зашел админ
1634:           '
1635:           ViewData("Err-RMSUnzipStart") = RMSUnzipBODY()
1636:           ViewData("Access") = New With {.RMSPriceStart = 0, .RMSUnzipStart = 0, .RMSCalcStart = 1, .RMSZipStart = 0, .RMSClearStart = 0}
1637:           Return View("RMSPrice")
1638:         End If
1639:       End If
1640:       Return RedirectToAction("Index", "Home")
1641:     End Function
 ....
1684:     ' GET: /RMSCalcStart
1685:     Function RMSCalcStart() As ActionResult
1686:       Dim db1 As New OmskDataContext
1687:       Dim Users = (From X In db1.AspnetUsers Select X Where X.Login = HttpContext.User.Identity.Name And X.IsAdmin).ToList
1688:       If Users IsNot Nothing Then
1689:         If Users.Count > 0 Then
1690:           'сюда зашел админ
1691:           '
1692:           ViewData("Err-RMSCalcStart") = RMSCalcBODY()
1693:           ViewData("Access") = New With {.RMSPriceStart = 0, .RMSUnzipStart = 0, .RMSCalcStart = 0, .RMSZipStart = 1, .RMSClearStart = 0}
1694:           Return View("RMSPrice")
1695:         End If
1696:       End If
1697:       Return RedirectToAction("Index", "Home")
1698:     End Function
 ....
1763:     ' GET: /RMSZipStart
1764:     Function RMSZipStart() As ActionResult
1765:       Dim db1 As New OmskDataContext
1766:       Dim Users = (From X In db1.AspnetUsers Select X Where X.Login = HttpContext.User.Identity.Name And X.IsAdmin).ToList
1767:       If Users IsNot Nothing Then
1768:         If Users.Count > 0 Then
1769:           'сюда зашел админ
1770:           '
1771:           ViewData("Err-RMSZipStart") = RMSZipBODY()
1772:           ViewData("Access") = New With {.RMSPriceStart = 0, .RMSUnzipStart = 0, .RMSCalcStart = 0, .RMSZipStart = 0, .RMSClearStart = 1}
1773:           Return View("RMSPrice")
1774:         End If
1775:       End If
1776:       Return RedirectToAction("Index", "Home")
1777:     End Function
 ....
1868:     ' GET: /RMSClearStart
1869:     Function RMSClearStart() As ActionResult
1870:       Dim db1 As New OmskDataContext
1871:       Dim Users = (From X In db1.AspnetUsers Select X Where X.Login = HttpContext.User.Identity.Name And X.IsAdmin).ToList
1872:       If Users IsNot Nothing Then
1873:         If Users.Count > 0 Then
1874:           'сюда зашел админ
1875:           '
1876:           Dim Lerr1 As String = "", Lerr2 As String = ""
1877:           Try
1878:             Dim TempDirectory As String = Server.MapPath("/")
1879:             Dim Dir As New IO.DirectoryInfo(TempDirectory)
1880:             Dim ZipFileList As IO.FileInfo() = Dir.GetFiles("*.zip")
1881:             For Each One As System.IO.FileInfo In ZipFileList
1882:               Lerr2 &= "del " & One.FullName & vbCrLf
1883:               System.IO.File.Delete(One.FullName)
1884:             Next
1885:             Dim db2 As New OmskDataContext
1886:             db2.TraceAdd("RMSClearStart", Now.ToString & Lerr2.Replace(vbCrLf, ""))
1887:           Catch ex As Exception
1888:             Lerr1 = ex.Message
1889:             Dim db3 As New OmskDataContext
1890:             db3.TraceAdd("RMSZipStart-Err", ex.Message)
1891:           End Try
1892:  
1893:           ViewData("Err-RMSClearStart") = Lerr1 & vbCrLf & Lerr2
1894:           ViewData("Access") = New With {.RMSPriceStart = 1, .RMSUnzipStart = 0, .RMSCalcStart = 0, .RMSZipStart = 0, .RMSClearStart = 0}
1895:           Return View("RMSPrice")
1896:         End If
1897:       End If
1898:       Return RedirectToAction("Index", "Home")
1899:     End Function
1900:  
1901:     Public Shadows ReadOnly Property HttpContext() As HttpContextBase
1902:       Get
1903:         Dim context As New HttpContextWrapper(System.Web.HttpContext.Current)
1904:         Return DirectCast(context, HttpContextBase)
1905:       End Get
1906:     End Property
1907:  
1908:     Public Shadows ReadOnly Property Server() As HttpServerUtilityBase
1909:       Get
1910:         Dim context As New HttpContextWrapper(System.Web.HttpContext.Current)
1911:         Dim _Server = Me.HttpContext.Server
1912:         Return DirectCast(_Server, HttpServerUtilityBase)
1913:       End Get
1914:     End Property
 ....
4826:   End Class
4827: End Namespace


Як ви бачите, код контроллера дуже простий, він перевіряє аутентифікацію і веде ось такий лог усіх операцій.

Найбільш цікавим фрагментом цього коду є стрічки 1901-1914, у яких заново перепризначується контекст виконання контроллеру. Тобто якщо у хендлері створити екземпляр контроллеру, то об'єкт SERVER буде пустий (VB-Nothing, С#-NULL) i Server.MapPath("/") закінчиться з помилкою, тобто контроллер так працювати не буде. Є дві альтернативи для вирішення цієї проблеми - перша, передати контекст як параметр з хандлеру. Другу альтернативу ви бачите вище - самому знову утворити контекст виконання контроллеру. Зверніть увагу на рідкісний кваліфикатор Shadows, він використаний тут тому, що у базовому классі System.Web.Mvc.Controller указано що контекст перепризначити неможливо, тобто мікрософт там не указав квалификатор Overloads Overridable.


Насправді у цієї задачці коду набагато більше, є і розсилка прайсу милом, доступ до дилерського прайсу не може отримати кто завгодно, тобто є віртуальна директорія IIS з базовою аутентифікацію:

і багато ще чого є, не описанного на цієї сторінці. Як бачите, здавалося би зовсім простенька задачка - зробити дилерський прайс (на 10% більше ніж у головної компанії) та опублікувати його на своєму сайті - навіть така простенька задачка потребує чимало коду і навиків программування.Comments ( )
<00>  <01>  <02>  <03>  <04>  <05>  <06>  <07>  <08>  <09>  <10>  <11>  <12>  <13>  <14>  <15>  <16>  <17>  <18>  <19>  <20>  <21>  <22>  <23
Link to this page: //www.vb-net.com/RMSPrice/index.htm
<SITEMAP>  <MVC>  <ASP>  <NET>  <DATA>  <KIOSK>  <FLEX>  <SQL>  <NOTES>  <LINUX>  <MONO>  <FREEWARE>  <DOCS>  <ENG>  <CHAT ME>  <ABOUT ME>  < THANKS ME>