(MVC) MVC (2015 год)

DropdownList AutoPostBack у ASP.NET MVC

Вимоги до ціеї сторінки завантаження світлин у тому, щоб зробити повне оновлення сторінки при зміні community у select/option з назвою 'Your last event'. Тобто зробити звичайний Autopostback у Dropdownlist, без окремої кнопки Refresh/Reload - найбільш поширений сервіс у ASP.NET. Але як це зробити у ASP.NET MVC?

Тут я опишу техніку DropdownList AutoPostBack, дуже схожу з описаною тут Кешування вхідної сторінки сайт.

Сторінка, яку ви бачите на світлині, має ось таке тіло і цей код нище вже містить в собі відгадку, але спочатку зрозуміємо всю послідовніcть виклику контролів, на верхньому рівні розташован контрол AddFotoBody.ascx:


  1: <%@ Control Language="VB" Inherits="System.Web.Mvc.ViewUserControl" %>
  2:  
  3:   <% Dim URI As String = "http://" & System.Configuration.ConfigurationManager.AppSettings("HostingURL")%>
  4:  
  5:   <span style="color:Red"><%:ViewData("lErr1")%></span>
  6:  
  7:   <%If ViewData("lErr1") Is Nothing Then%>
  8:  
  9:   <br /><br />
 10:   Your last event&nbsp; <br />
 11:   <% Dim LastEvent As System.Collections.Generic.List(Of System.Web.Mvc.SelectListItem) = ViewData("LastEvent")%>
 12:   <%: Html.DropDownList("EventName", LastEvent, New With {.style = "width:900px"})%><br />
 13:   contains <span id="count1" ><%: ViewData("FotoCount")%></span> foto&nbsp; 
 14:   <br /><br />
 15:  
 16:   <fieldset id="upload" class="fieldset3" style="width:888px">
 17:     <legend>
 18:       <span class="gray2">
 19:         Add New foto
 20:       </span>
 21:     </legend>
 22:  
 23:  
 24:   <form enctype="multipart/form-data" method="post" name="f1" id="f1" action="<%:URI %>/loaDimage.ashx">
 25:  
 26:   <input type="file" id="file1" name="file1" style = "width:100%;" /><br /><br />
 27:  
 28:   Comment (max 1000 chars)
 29:   <%: Html.TextArea("text1", "", New With {.placeholder = "enter text here", .rows = "5", .style = "width:100%;", .required = "required", .maxlength = "1000"})%>
 30:   
 31:   <br /><br />
 32:   <input type="submit" id="submit1" value="Upload" name="submit1" style="width:300px" class="button1" /> 
 33:   
 34:   <input type="hidden" id="mail1" name="mail1" value='<%: ViewData("Mail") %>' />
 35:   <input type="hidden" id="event1" name="event1" value='<%: ViewData("EventID") %>' />
 36:  
 37:  
 38:   </form>
 39:   
 40:   </fieldset>
 41:    
 42:   <%: Html.Partial("UploadedFoto", ViewData("FotoIDs"))%>
 43:     
 44:   <br /><br />
 45:   <a href='<%:URI %>/<%: ViewContext.RouteData.Values("controller") %>/MyEvents/'>
 46:   <input type="image" id="submit2" value="Finish" name="submit1" style="width:300px;text-align:center;text-decoration:none;" class="button1" /> 
 47:   </a>
 48:  
 49:   <% End If%>
 50:   <br />
 51:  
 52:  <script type="text/javascript" language="javascript" >
 53:    $('#EventName').change(function () {
 54:      var selectedValue = $('#EventName').val();
 55:      $('#event1').val(selectedValue);
 56:      $.post('<%:Url.Action("LoadFotoChangeEvent", "Cab") %>', { newevent: selectedValue }, function (data) {
 57:        $('#count1').text(data.FotoCount);
 58:        $("#fotos").remove();
 59:        $('#upload').after(data.Data);
 60:      });
 61:    });
 62: </script>

Якийсь вміщуює контрол UploadedFoto.ascx:


  1: <%@ Control Language="VB" Inherits="System.Web.Mvc.ViewUserControl (of System.Collections.Generic.List(Of OCMR.GetFotoHeaderResult))" %>
  2:  
  3:  
  4:  
  5:   <% If Model.Count > 0 Then%>
  6:     <fieldset id="fotos" class="fieldset3" style="width:888px">
  7:       <legend>
  8:          <span class="gray2">
  9:           Uploaded foto
 10:          </span>
 11:       </legend>
 12:   <% Dim db1 As New OCMR.OCMRDataContext
 13:     Dim EventList = (From X In db1.AllEvents Select X Where X.UsersEmail = HttpContext.Current.User.Identity.Name Order By X.CrDate Descending).ToList%>
 14:  
 15:   <% For i As Integer = 0 To Model.Count - 1%>
 16:       <%:Html.Partial("OneFoto", New With {.Foto = Model(i), .Event = EventList(0)})%>
 17:   <% Next%> 
 18:  
 19:      </fieldset>
 20:  
 21:   <% Else%>
 22:      <b>No Foto</b>  
 23:   <% End If%>

Який, у свою чергу, вміщує послідовність контролов OneFoto.ascx:


  1: <%@ Control Language="VB" Inherits="System.Web.Mvc.ViewUserControl" %>
  2:  
  3:   <div class="onefoto">
  4:  
  5:   
  6:  
  7:   <%Dim URI As String = "http://" & System.Configuration.ConfigurationManager.AppSettings("HostingURL")%>
  8:   
  9:   <% If Model.Event.ModeratorID Is Nothing Then%>
 10:   <% Using Html.BeginForm("OneFoto", "Cab", Nothing, FormMethod.Post)%>
 11:  
 12:   <input type="image" name="Del<%: Model.Foto.RowGuid %>" src="<%:URI %>/Content/D1.gif" title="Delete foto" alt="Delete foto"  />
 13:   <input type="image" name="RT1<%: Model.Foto.RowGuid %>" src="<%:URI %>/Content/R1.gif" title="Rotate Clockwise" alt="Rotate Clockwise" />
 14:   <input type="image" name="RT2<%: Model.Foto.RowGuid %>" src="<%:URI %>/Content/R2.gif" title="Rotate Counterclockwise" alt="Rotate Counterclockwise" />
 15:   <input type="image" name="CR1<%: Model.Foto.RowGuid %>" src="<%:URI %>/Content/Crop1.gif" title="Crop" alt="Crop" />
 16:  
 17:      
 18:   <%: Html.Hidden("securitytoken1", OCMR.SecurityToken.GetToken(Model.Foto.RowGuid.ToString))%>
 19:  
 20:   <% End Using%>
 21:   <% End If%>
 22:    
 23:  
 24:   <a onclick="window.open('','ShowFotos','resizable=no,menubar=no,scrollbars=no,width=1024,height=900');" name='ShowFotos' target='ShowFotos' href='<%:URI %>/ShowFoto/Index/<%:model.Foto.RowGuid %>' title="Panorama" >
 25:   <input type="image" src="<%:URI %>/GetImage.ashx?ID=<%:model.Foto.RowGuid %>&Mode=1" title="<%:model.Foto.Comment%>" alt="<%:model.Foto.Comment%>" /><br />
 26:   </a>
 27:   
 28:  
 29:   </div>

Отже, ми намагаємося приверути AutoPostBack до DropDownList, який задекларован у стрічці 12 контролу AddFotoBody.ascx. Ви можете побачити клієнтську частину кода у стрічках 52-62. У 56-й стрічці робиться AJAX-виклик метода LoadFotoChangeEvent у контролі Cab, якому вхідним параметром передається код нового ком'юніті, а у відповіть у параметрі Data з серверу надходить (повність сформований у вигляді HTML) контрол UploadedFoto.ascx з усіма динамічно сформованими даними. А даними для формування HTML є FotoIDs, які формуються серверним кодом, залежно від Community непросто:Тобто, це і є власне сторінка, яка вміщую в собі контрол AddFotoBody.ascx. Таким чином, по AJAX-виклику нам потрібно динамічно перерахувати MODEL (яка необхідна для роботи контролу AddFotoBody.ascx), заштовхнути цю MODEL у Partial View, динамічно откомпіліровати Partial View та ітоговий сформований HTML у вигляди JSON відправити у відповідь на реквест з браузеру.

Нище ви можете побачити, як на сервері можна зробити таке чудо.У коді вище ви можете побачити лише завнішню обв'язку методу динамічної компіляції RenderPartialViewToString, але цей код теє дуже важливий, він дає змогу побачити зв'язок між jQuery на сторінці і серверним кодом контролеру, важливими тут є і коректні имена параметрів і форматер JSON, результат роботи якого повертається як результат роботи контролеру.

Ну і ось власне сама родзинка - використання класу System.Web.Mvc.ViewEngines для динамічної компіляціі Partial View:


  1: Public Class AJAX_Service
  2:   Public Shared Function RenderPartialViewToString(Controller As Controller, ViewName As String, Model As Object) As String
  3:     If String.IsNullOrEmpty(ViewName) Then
  4:       ViewName = Controller.ControllerContext.RouteData.GetRequiredString("action")
  5:     End If
  6:  
  7:     Controller.ViewData.Model = Model
  8:  
  9:     Using SW = New IO.StringWriter()
 10:  
 11:       Dim ViewResult = ViewEngines.Engines.FindPartialView(Controller.ControllerContext, ViewName)
 12:       Dim ViewContext = New ViewContext(Controller.ControllerContext, ViewResult.View, Controller.ViewData, Controller.TempData, SW)
 13:       ViewResult.View.Render(ViewContext, SW)
 14:       Return SW.GetStringBuilder().ToString()
 15:  
 16:     End Using
 17:   End Function
 18:  
 19: End Class


Comments ( )
<00>  <01>  <02>  <03>  <04>  <05>  <06>  <07>  <08>  <09>  <10>  <11>  <12>  <13>  <14>  <15>  <16>  <17>  <18>  <19>  <20>  <21>  <22>  <23
Link to this page: //www.vb-net.com/MVC-DropDownList-AutoPostback/index.htm
<SITEMAP>  <MVC>  <ASP>  <NET>  <DATA>  <KIOSK>  <FLEX>  <SQL>  <NOTES>  <LINUX>  <MONO>  <FREEWARE>  <DOCS>  <ENG>  <CHAT ME>  <ABOUT ME>  < THANKS ME>