(Notes) Notes (2012)

Difference between VB and C#

На цієї сторінці, друзі я розповім про важливі особливості мікрософтовского середовища програміста. Тут ви маєте можливість побачити аргументи програміста VB порівняно з C# у так званої "релігійної війні" між програмістами різних мов програмування.


Тут важливо зрозуміти, що переваги VB не маленькі, наприклад, якщо портірування C# на Linux або на мобільну платформу робиться за рік, то портірування VB робиться після цього на протязі трьох років. Тобто сервіси VB (наприклад My) мають вагу. Наприклад, Бейсік має багато спеціфічниї операторів, типа REDIM PRESERVE, чи, наприклад, якщо програміст C# вимушений працювати з файловою сістемою лише як с потоками, то програміст VB має можливість просто написати наприклад My.FileSystem.ReadAllBytes. Таких особливостей настільки багато, що на реалізацію ціх особливостей потрібно втричі більше часу, ніж взагалі на реалізацію обмежених можливостей для компілятору C#.

Подивиться, будь ласка, на офіційне порівняння VB та C# з Вікіпедії. Будь ласка, зверніть особливу увагу на величезний розділ з можливостями VB, відсутніми у C#.

Нище ви маєте можливість побачити ще порівняння мов від самого мікрософту. Але це не так цікаво, я іноді користуюсь цім порівнянням, коли мені щось потрібно зробити на C#.

Але, незважаючи на складнощі, перекладання з мови на мови можливо. Дуже гарний автоматичный перекладач з мови на мови е ось тут - http://converter.telerik.com/ (їх взагалі дуже багато, але цей мені подобається найбільше). Дуже гарний перекладач з Бейсіка на Шарп працює як декомпілятор у складі https://www.jetbrains.com/decompiler/.

А щоб перевести з однієї мови на іншу "ручками", користуйтесь, будь ласка, ось цією табличкою.


VB.NET (2005), (2010), (2015), (2017), (2020)C# (2020)
Program Structure
  1: Imports System
  2:  
  3: Namespace Hello
  4:   Class HelloWorld
  5:    Overloads Shared Sub Main(ByVal args() As String)
  6:      Dim name As String = "VB.NET"
  7:  
  8:      'See if an argument was passed from the command line
  9:      If args.Length = 1 Then name = args(0)
 10:  
 11:      Console.WriteLine("Hello, " & name & "!")
 12:    End Sub
 13:   End Class
 14: End Namespace 
  1: using System;
  2:  
  3: namespace Hello {
  4:   public class HelloWorld {
  5:    public static void Main(string[] args) {
  6:      string name = "C#";
  7:  
  8:      // See if an argument was passed from the command line
  9:      if (args.Length == 1)
 10:       name = args[0];
 11:      Console.WriteLine("Hello, " + name + "!");
 12:    }
 13:   }
 14: } 
Comments
  1: ' Single line only
  2:  
  3: REM Single line only
  4:  
  5: ''' <summary>XML comments</summary>
  1: // Single line
  2: /* Multiple
  3:   line */
  4: /// <summary>XML comments on single line</summary>
  5: /** <summary>XML comments on multiple lines</summary> */
Data Types
  1: 'Value Types
  2: Boolean
  3: Byte, SByte
  4: Char
  5: Short, UShort, Integer, UInteger, Long, ULong
  6: Single, Double
  7: Decimal
  8: Date  (alias of System.DateTime)
  9: structures
 10: enumerations
 11:  
 12: 'Reference Types
 13: objects
 14: String
 15: arrays
 16: delegates
 17:  
 18: 'Initializing
 19: Dim correct As Boolean = True
 20: Dim b As Byte = &H2A  'hex or &O52 for octal
 21: Dim person As Object = Nothing
 22: Dim name As String = "Dwight"
 23: Dim grade As Char = "B"c
 24: Dim today As Date = #12/31/2010 12:15:00 PM#
 25: Dim amount As Decimal = [email protected]
 26: Dim gpa As Single = 2.9!
 27: Dim pi As Double = 3.14159265
 28: Dim lTotal As Long = 123456L
 29: Dim sTotal As Short = 123S
 30: Dim usTotal As UShort = 123US
 31: Dim uiTotal As UInteger = 123UI
 32: Dim ulTotal As ULong = 123UL
 33:  
 34: 'Nullable Types
 35: Dim x? As Integer = Nothing
 36:  
 37: 'Anonymous Types
 38: Dim stu = New With {.Name = "Sue", .Gpa = 3.4}
 39: Dim stu2 = New With {Key .Name = "Bob", .Gpa = 2.9}
 40:  
 41: 'Implicitly Typed Local Variables
 42: Dim s = "Hello!"
 43: Dim nums = New Integer() {1, 2, 3}
 44: Dim hero = New SuperHero With {.Name = "Batman"}
 45:  
 46: 'Type Information
 47: Dim x As Integer
 48: Console.WriteLine(x.GetType())     ' System.Int32
 49: Console.WriteLine(GetType(Integer))  ' System.Int32
 50: Console.WriteLine(TypeName(x))    ' Integer
 51:  
 52: Dim c as New Circle
 53: isShape = TypeOf c Is Shape  ' True if c is a Shape
 54: isSame = o1 Is o2  // True if o1 and o2 reference same object
 55:  
 56: 'Type Conversion / Casting
 57: Dim d As Single = 3.5
 58: Dim i As Integer = CType(d, Integer)  ' set to 4 (Banker's rounding)
 59: i = CInt(d) ' same result as CType
 60: i = Int(d)  ' set to 3 (Int function truncates the decimal)
 61:  
 62: Dim s As New Shape
 63: Dim c As Circle = TryCast(s, Circle)  ' Returns Nothing if type cast fails
 64: c = DirectCast(s, Circle)  ' Throws InvalidCastException if type cast fails 
  1: //Value Types
  2: bool
  3: byte, sbyte
  4: char
  5: short, ushort, int, uint, long, ulong
  6: float, double
  7: decimal
  8: DateTime  (not a built-in C# type)
  9: structs
 10: enumerations
 11:  
 12: //Reference Types
 13: objects
 14: string
 15: arrays
 16: delegates
 17:  
 18: //Initializing
 19: bool correct = true;
 20: byte b = 0x2A;  // hex
 21: object person = null;
 22: string name = "Dwight";
 23: char grade = 'B';
 24: DateTime today = DateTime.Parse("12/31/2010 12:15:00 PM");
 25: decimal amount = 35.99m;
 26: float gpa = 2.9f;
 27: double pi = 3.14159265;  // or 3.14159265D
 28: long lTotal = 123456L;
 29: short sTotal = 123;
 30: ushort usTotal = 123;
 31: uint uiTotal = 123;  // or 123U
 32: ulong ulTotal = 123;  // or 123UL
 33:  
 34: //Nullable Types
 35: int? x = null;
 36:  
 37: //Anonymous Types
 38: var stu = new {Name = "Sue", Gpa = 3.5};
 39: var stu2 = new {Name = "Bob", Gpa = 2.9};  // no Key equivalent
 40:  
 41: //Implicitly Typed Local Variables
 42: var s = "Hello!";
 43: var nums = new int[] { 1, 2, 3 };
 44: var hero = new SuperHero() { Name = "Batman" };
 45:  
 46: //Type Information
 47: int x;
 48: Console.WriteLine(x.GetType());       // System.Int32
 49: Console.WriteLine(typeof(int));        // System.Int32
 50: Console.WriteLine(x.GetType().Name);  // Int32
 51:  
 52: Circle c = new Circle();
 53: isShape = c is Shape;  // true if c is a Shape  
 54:  
 55: isSame = Object.ReferenceEquals(o1, o2)  // true if o1 and o2 reference same object
 56:  
 57: //Type Conversion / Casting
 58: float d = 3.5f;
 59: i = Convert.ToInt32(d);   // Set to 4 (rounds)
 60: int i = (int)d;   // set to 3 (truncates decimal)  
 61:  
 62: Shape s = new Shape();
 63: Circle c = s as Circle;  // Returns null if type cast fails
 64: c = (Circle)s;  // Throws InvalidCastException if type cast fails
Constants
  1: Const MAX_STUDENTS As Integer = 25
  2:  
  3: ' Can set to a const or var; may be initialized in a constructor
  4: ReadOnly MIN_DIAMETER As Single = 4.93 
  1: const int MAX_STUDENTS = 25;
  2:  
  3: // Can set to a const or var; may be initialized in a constructor
  4: readonly float MIN_DIAMETER = 4.93f; 
Enumerations
  1: Enum Action
  2:  Start 
  3:  [Stop]  ' Stop is a reserved word
  4:  Rewind
  5:  Forward
  6: End Enum
  7:  
  8: Enum Status
  9:  Flunk = 50
 10:  Pass = 70
 11:  Excel = 90
 12: End Enum
 13:  
 14: Dim a As Action = Action.Stop
 15: If a <> Action.Start Then _
 16:   Console.WriteLine(a.ToString & " is " & a)   ' "Stop is 1"
 17:  
 18: Console.WriteLine(Status.Pass)   ' 70
 19: Console.WriteLine(Status.Pass.ToString)   ' Pass
  1: enum Action {Start, Stop, Rewind, Forward};
  2: enum Status {Flunk = 50, Pass = 70, Excel = 90};
  3:  
  4: Action a = Action.Stop;
  5: if (a != Action.Start)
  6:  Console.WriteLine(a + " is " + (int) a);  // "Stop is 1"
  7:  
  8: Console.WriteLine((int) Status.Pass);  // 70
  9: Console.WriteLine(Status.Pass);   // Pass
Operators
  1: 'Comparison
  2: = < > <= >= <>
  3:  
  4: 'Arithmetic
  5: + - * /
  6: Mod
  7: \ (integer division)
  8: ^ (raise to a power)
  9:  
 10: 'Assignment
 11: = += -= *= /= \= ^= <<= >>= &=
 12:  
 13: 'Bitwise
 14: And  Or  Xor  Not  <<  >>
 15:  
 16: 'Logical
 17: AndAlso  OrElse  And  Or  Xor  Not
 18:  
 19: 'Note: AndAlso and OrElse perform short-circuit logical evaluations
 20:  
 21: 'String Concatenation
 22: & 
  1: //Comparison
  2: == < > <= >= !=
  3:  
  4: //Arithmetic
  5: + - * /
  6: % (mod)
  7: / (integer division if both operands are ints)
  8: Math.Pow(x, y)
  9:  
 10: //Assignment
 11: = += -= *= /=  %= &= |= ^= <<= >>= ++ --
 12:  
 13: //Bitwise
 14: &  |  ^  ~  <<  >>
 15:  
 16: //Logical
 17: &&  ||  &  |  ^  !
 18:  
 19: //Note: && and || perform short-circuit logical evaluations
 20:  
 21: //String Concatenation
 22: +
Choices
  1: ' Null-coalescing operator if called with 2 arguments
  2: x = If(y, 5)  ' if y is not Nothing then x = y, else x = 5
  3:  
  4: ' Ternary/Conditional operator (IIf evaluates 2nd and 3rd expressions)
  5: greeting = If(age < 20, "What's up?", "Hello")
  6:  
  7: ' One line doesn't require "End If"
  8: If age < 20 Then greeting = "What's up?"
  9: If age < 20 Then greeting = "What's up?" Else greeting = "Hello"
 10:  
 11: ' Use : to put two commands on same line
 12: If x <> 100 AndAlso y < 5 Then x *= 5 : y *= 2 
 13:  
 14: ' Preferred
 15: If x <> 100 AndAlso y < 5 Then
 16:  x *= 5
 17:  y *= 2
 18: End If
 19:  
 20: ' Use _ to break up long single line or use implicit line break
 21: If whenYouHaveAReally < longLine And
 22:  itNeedsToBeBrokenInto2 > Lines Then _
 23:  UseTheUnderscore(charToBreakItUp)
 24:  
 25: 'If x > 5 Then
 26:  x *= y
 27: ElseIf x = 5 OrElse y Mod 2 = 0 Then
 28:  x += y
 29: ElseIf x < 10 Then
 30:  x -= y
 31: Else
 32:  x /= y
 33: End If
 34:  
 35: Select Case color  ' Must be a primitive data type
 36:  Case "pink", "red"
 37:   r += 1
 38:  Case "blue"
 39:   b += 1
 40:  Case "green"
 41:   g += 1
 42:  Case Else
 43:   other += 1
 44: End Select 
  1: // Null-coalescing operator
  2: x = y ?? 5;  // if y != null then x = y, else x = 5
  3:  
  4: // Ternary/Conditional operator
  5: greeting = age < 20 ? "What's up?" : "Hello";
  6:  
  7: if (age < 20)
  8:  greeting = "What's up?";
  9: else
 10:  greeting = "Hello";
 11:  
 12: // Multiple statements must be enclosed in {}
 13: if (x != 100 && y < 5) {  
 14:  x *= 5;
 15:  y *= 2;
 16: }
 17:  
 18:  
 19: No need for _ or : since ; is used to terminate each statement.
 20:  
 21:  
 22:  
 23: if (x > 5)
 24:  x *= y;
 25: else if (x == 5 || y % 2 == 0)
 26:  x += y;
 27: else if (x < 10)
 28:  x -= y;
 29: else
 30:  x /= y;
 31:  
 32:  
 33:  
 34: // Every case must end with break or goto case
 35: switch (color) {             // Must be integer or string
 36:  case "pink":
 37:  case "red":  r++;  break;
 38:  case "blue":  b++;  break;
 39:  case "green": g++;  break;
 40:  default:  other++;  break;    // break necessary on default
 41: } 
Loops
  1: 'Pre-test Loops:
  2: While c < 10
  3:  c += 1
  4: End While   
  5:  
  6: Do Until c = 10 
  7:  c += 1
  8: Loop
  9:  
 10: Do While c < 10
 11:  c += 1
 12: Loop   
 13:  
 14: For c = 2 To 10 Step 2
 15:  Console.WriteLine(c)
 16: Next
 17:  
 18: 'Post-test Loops:
 19: Do 
 20:  c += 1
 21: Loop While c < 10   
 22:  
 23: Do 
 24:  c += 1
 25: Loop Until c = 10
 26:  
 27: ' Array or collection looping
 28: Dim names As String() = {"Fred", "Sue", "Barney"}
 29: For Each s As String In names
 30:  Console.WriteLine(s)
 31: Next
 32:  
 33: ' Breaking out of loops
 34: Dim i As Integer = 0
 35: While (True)
 36:  If (i = 5) Then Exit While
 37:  i += 1
 38: End While
 39:  
 40: ' Continue to next iteration
 41: For i = 0 To 4
 42:  If i < 4 Then Continue For
 43:  Console.WriteLine(i)  ' Only prints 4
 44: Next 
  1: //Pre-test Loops: 
  2:  
  3: // no "until" keyword
  4: while (c < 10)
  5:  c++;
  6:  
  7:  
  8: for (c = 2; c <= 10; c += 2)
  9:  Console.WriteLine(c);
 10:  
 11:  
 12:  
 13:  
 14:  
 15:  
 16:  
 17:  
 18: //Post-test Loop:
 19:  
 20: do
 21:  c++;
 22: while (c < 10);
 23:  
 24:  
 25: // Array or collection looping
 26: string[] names = {"Fred", "Sue", "Barney"};
 27: foreach (string s in names)
 28:  Console.WriteLine(s);
 29:  
 30:  
 31: // Breaking out of loops
 32: int i = 0;
 33: while (true) {
 34:  if (i == 5)
 35:   break;
 36:  i++;
 37: }
 38:  
 39: // Continue to next iteration
 40: for (i = 0; i <= 4; i++) {
 41:  if (i < 4)
 42:   continue;
 43:  Console.WriteLine(i);  // Only prints 4
 44: } 
Arrays
  1: Dim nums() As Integer = {1, 2, 3} 
  2: For i As Integer = 0 To nums.Length - 1
  3:  Console.WriteLine(nums(i))
  4: Next
  5:  
  6: ' 4 is the index of the last element, so it holds 5 elements
  7: Dim names(4) As String
  8: names(0) = "David"
  9: names(5) = "Bobby" ' Throws System.IndexOutOfRangeException
 10:  
 11: ' Resize the array, keeping the existing values (Preserve is optional)
 12: ReDim Preserve names(6)
 13:  
 14: Dim twoD(rows-1, cols-1) As Single
 15: twoD(2, 0) = 4.5
 16:  
 17: Dim jagged()() As Integer = { _
 18:  New Integer(4) {}, New Integer(1) {}, New Integer(2) {} }
 19: jagged(0)(4) = 5 
  1: int[] nums = {1, 2, 3};
  2: for (int i = 0; i < nums.Length; i++)
  3:  Console.WriteLine(nums[i]);
  4:  
  5:  
  6: // 5 is the size of the array
  7: string[] names = new string[5];
  8: names[0] = "David";
  9: names[5] = "Bobby";  // Throws System.IndexOutOfRangeException
 10:  
 11: // Add two elements, keeping the existing values
 12: Array.Resize(ref names, 7);
 13:  
 14: float[,] twoD = new float[rows, cols];
 15: twoD[2,0] = 4.5f; 
 16:  
 17: int[][] jagged = new int[3][] {
 18:  new int[5], new int[2], new int[3] };
 19: jagged[0][4] = 5; 
Collections
  1: ' Popular classes in System.Collections (stored as Object)
  2: ArrayList
  3: Hashtable
  4: Queue
  5: Stack
  6:  
  7: 'Popular classes in System.Collections.Generic (stored as type T)
  8: List(Of T)
  9: SortedList(Of TKey, TValue)
 10: Dictionary(Of TKey, TValue)
 11: Queue(Of T)
 12: Stack(Of T)
 13:  
 14: 'Popular classes in System.Collections.Concurrent (thread safe)
 15: BlockingCollection(Of T)
 16: ConcurrentDictionary(Of TKey, TValue)
 17: ConcurrentQueue(Of T)
 18: ConcurrentStack(Of T)
 19:  
 20: 'Microsoft.VisualBasic (not recommended)
 21: Collection
 22:  
 23:  
 24: ' Store ID and name
 25: Dim students As New Dictionary(Of Integer, String) From
 26: {
 27:  {123, "Bob"},
 28:  {444, "Sue"},
 29:  {555, "Jane"}
 30: }
 31:  
 32: students.Add(987, "Gary")
 33: Console.WriteLine(students(444))  ' Sue
 34:  
 35: ' Display all
 36: For Each stu In students
 37:  Console.WriteLine(stu.Key & " = " & stu.Value)
 38: Next
 39:  
 40: ' Method iterator for custom iteration over a collection
 41: Iterator Function OddNumbers(ByVal lastNum As Integer) As System.Collections.IEnumerable
 42:  For num = 1 To lastNum
 43:   If num Mod 2 = 1 Then
 44:    Yield num
 45:   End If
 46:  Next
 47: End Function
 48:  
 49: ' 1 3 5 7
 50: For Each num In OddNumbers(7)
 51:  Console.Write(num & " ")
 52: Next
  1: // Popular classes in System.Collections (stored as Object)
  2: ArrayList
  3: Hashtable
  4: Queue
  5: Stack
  6:  
  7: //Popular classes in System.Collections.Generic (stored as type T)
  8: List<T>
  9: SortedList<TKey, TValue>
 10: Dictionary<TKey, TValue>
 11: Queue<T>
 12: Stack<T>
 13:  
 14: //Popular classes in System.Collections.Concurrent (thread safe)
 15: BlockingCollection<T>
 16: ConcurrentDictionary<TKey, TValue>
 17: ConcurrentQueue<T>
 18: ConcurrentStack<T>
 19:  
 20: //No equivalent to Microsoft.VisualBasic.Collection
 21:  
 22:  
 23: // Store ID and name
 24: var students = new Dictionary<int, string>
 25: {
 26:  { 123, "Bob" },
 27:  { 444, "Sue" },
 28:  { 555, "Jane" }
 29: };
 30:  
 31: students.Add(987, "Gary");
 32: Console.WriteLine(students[444]);  // Sue
 33:  
 34: // Display all
 35: foreach (var stu in students) {
 36:  Console.WriteLine(stu.Key + " = " + stu.Value);
 37: }
 38:  
 39:  
 40: // Method iterator for custom iteration over a collection
 41: static System.Collections.Generic.IEnumerable<int> OddNumbers(int lastNum)
 42: {
 43:  for (var num = 1; num <= lastNum; num++)
 44:   if (num % 2 == 1)
 45:    yield return num;
 46: }
 47:  
 48: // 1 3 5 7
 49: foreach (double num in OddNumbers(7))
 50: {
 51:  Console.Write(num + " ");
 52: }
Functions
  1: ' Pass by value (in, default), reference (in/out), and reference (out) 
  2: Sub TestFunc(ByVal x As Integer, ByRef y As Integer, ByRef z As Integer)
  3:  x += 1
  4:  y += 1
  5:  z = 5
  6: End Sub
  7:  
  8: Dim a = 1, b = 1, c As Integer  ' c set to zero by default 
  9: TestFunc(a, b, c)
 10: Console.WriteLine("{0} {1} {2}", a, b, c)  ' 1 2 5
 11:  
 12: ' Accept variable number of arguments
 13: Function Sum(ByVal ParamArray nums As Integer()) As Integer
 14:  Sum = 0 
 15:  For Each i As Integer In nums
 16:   Sum += i
 17:  Next
 18: End Function  ' Or use Return statement like C#
 19:  
 20: Dim total As Integer = Sum(4, 3, 2, 1)  ' returns 10
 21:  
 22: ' Optional parameters must be listed last and must have a default value
 23: Sub SayHello(ByVal name As String, Optional ByVal prefix As String = "")
 24:  Console.WriteLine("Greetings, " & prefix & " " & name)
 25: End Sub
 26:  
 27: SayHello("Strangelove", "Dr.")
 28: SayHello("Mom")
  1: // Pass by value (in, default), reference (in/out), and reference (out)
  2: void TestFunc(int x, ref int y, out int z) {
  3:  x++; 
  4:  y++;
  5:  z = 5;
  6: }
  7:  
  8: int a = 1, b = 1, c; // c doesn't need initializing
  9: TestFunc(a, ref b, out c);
 10: Console.WriteLine("{0} {1} {2}", a, b, c); // 1 2 5
 11:  
 12: // Accept variable number of arguments
 13: int Sum(params int[] nums) {
 14:  int sum = 0;
 15:  foreach (int i in nums)
 16:   sum += i;
 17:  return sum;
 18: }
 19:  
 20: int total = Sum(4, 3, 2, 1);  // returns 10
 21:  
 22: /* C# 4.0 supports optional parameters. Previous versions required function overloading. */ 
 23: void SayHello(string name, string prefix = "") {
 24:  Console.WriteLine("Greetings, " + prefix + " " + name);
 25: } 
 26:  
 27: SayHello("Strangelove", "Dr.");
 28: SayHello("Mom"); 
Strings
  1: 'Special character constants (all also accessible from ControlChars class)
  2: vbCrLf, vbCr, vbLf, vbNewLine
  3: vbNullString
  4: vbTab
  5: vbBack
  6: vbFormFeed
  7: vbVerticalTab
  8: ""
  9:  
 10: ' String concatenation (use & or +)
 11: Dim school As String = "Harding" & vbTab
 12: school = school & "University"  ' school is "Harding (tab) University"
 13: school &= "University"  ' Same thing (+= does the same)  
 14:  
 15: ' Chars
 16: Dim letter As Char = school.Chars(0)  ' letter is H
 17: letter = "Z"c                     ' letter is Z
 18: letter = Convert.ToChar(65)        ' letter is A
 19: letter = Chr(65)                 ' same thing
 20: Dim word() As Char = school.ToCharArray ' word holds Harding
 21:  
 22: ' No string literal operator
 23: Dim filename As String = "c:\temp\x.dat"
 24:  
 25: ' String comparison
 26: Dim mascot As String = "Bisons"
 27: If (mascot = "Bisons") Then  ' true
 28: If (mascot.Equals("Bisons")) Then  ' true
 29: If (mascot.ToUpper().Equals("BISONS")) Then ' true
 30: If (mascot.CompareTo("Bisons") = 0) Then  ' true
 31:  
 32: ' String matching with Like - Regex is more powerful
 33: If ("John 3:16" Like "Jo[Hh]? #:*") Then  'true
 34:  
 35: ' Substring
 36: s = mascot.Substring(2, 3)) ' son
 37: s = Mid("testing", 2, 3)  ' est
 38:  
 39: ' Replacement
 40: s = mascot.Replace("sons", "nomial")) ' s is "Binomial"
 41:  
 42: ' Split
 43: Dim names As String = "Michael,Dwight,Jim,Pam"
 44: Dim parts() As String = names.Split(",".ToCharArray())  ' One name in each slot
 45:  
 46: ' Date to string
 47: Dim dt As New DateTime(1973, 10, 12)
 48: Dim s As String = "My birthday: " & dt.ToString("MMM dd, yyyy")  ' Oct 12, 1973
 49:  
 50: ' Integer to String
 51: Dim x As Integer = 2
 52: Dim y As String = x.ToString()   ' y is "2"
 53:  
 54: ' String to Integer
 55: Dim x As Integer = Convert.ToInt32("-5")   ' x is -5
 56:  
 57: ' Mutable string
 58: Dim buffer As New System.Text.StringBuilder("two ")
 59: buffer.Append("three ")
 60: buffer.Insert(0, "one ")
 61: buffer.Replace("two", "TWO")
 62: Console.WriteLine(buffer)     ' Prints "one TWO three" 
  1: //Escape sequences
  2: \r  // carriage-return
  3: \n  // line-feed
  4: \t  // tab
  5: \\  // backslash
  6: \"  // quote"
  7:  
  8:  
  9: // String concatenation
 10: string school = "Harding\t";
 11: school = school + "University";  // school is "Harding (tab) University"
 12: school += "University";  // Same thing
 13:  
 14: // Chars
 15: char letter = school[0];      // letter is H
 16: letter = 'Z';                // letter is Z
 17: letter = Convert.ToChar(65);   // letter is A
 18: letter = (char)65;          // same thing
 19: char[] word = school.ToCharArray();  // word holds Harding
 20:  
 21: // String literal
 22: string filename = @"c:\temp\x.dat";  // Same as "c:\\temp\\x.dat"
 23:  
 24: // String comparison
 25: string mascot = "Bisons";
 26: if (mascot == "Bisons")  // true
 27: if (mascot.Equals("Bisons"))  // true
 28: if (mascot.ToUpper().Equals("BISONS"))  // true
 29: if (mascot.CompareTo("Bisons") == 0)  // true
 30:  
 31: // String matching - No Like equivalent, use Regex
 32:  
 33:  
 34: // Substring
 35: s = mascot.Substring(2, 3))   // son
 36: s = "testing".Substring(1, 3);  // est (no Mid)
 37:  
 38: // Replacement
 39: s = mascot.Replace("sons", "nomial"))   // Binomial
 40:  
 41: // Split
 42: string names = "Michael,Dwight,Jim,Pam";
 43: string[] parts = names.Split(",".ToCharArray());  // One name in each slot
 44:  
 45: // Date to string
 46: DateTime dt = new DateTime(1973, 10, 12);
 47: string s = dt.ToString("MMM dd, yyyy");   // Oct 12, 1973
 48:  
 49: // int to string
 50: int x = 2;
 51: string y = x.ToString();   // y is "2"
 52: // string to int
 53: int x = Convert.ToInt32("-5");   // x is -5
 54:  
 55: // Mutable string
 56: System.Text.StringBuilder buffer = new System.Text.StringBuilder("two ");
 57: buffer.Append("three ");
 58: buffer.Insert(0, "one ");
 59: buffer.Replace("two", "TWO");
 60: Console.WriteLine(buffer);   // Prints "one TWO three"
Regular Expressions
  1:  Imports System.Text.RegularExpressions
  2:  
  3: ' Match a string pattern
  4: Dim r As New Regex("j[aeiou]h?. \d:*", RegexOptions.IgnoreCase Or _
  5:     RegexOptions.Compiled)
  6: If (r.Match("John 3:16").Success) Then  'true
  7:   Console.WriteLine("Match")
  8: End If
  9:  
 10: ' Find and remember all matching patterns
 11: Dim s As String = "My number is 305-1881, not 305-1818."
 12: Dim r As New Regex("(\d+-\d+)")
 13: Dim m As Match = r.Match(s)   ' Matches 305-1881 and 305-1818
 14: While m.Success
 15:   Console.WriteLine("Found number: " & m.Groups(1).Value & " at position " _
 16:       & m.Groups(1).Index.ToString)
 17:   m = m.NextMatch()
 18: End While
 19:  
 20: ' Remeber multiple parts of matched pattern
 21: Dim r As New Regex("(\d\d):(\d\d) (am|pm)")
 22: Dim m As Match = r.Match("We left at 03:15 pm.")
 23: If m.Success Then
 24:   Console.WriteLine("Hour: " & m.Groups(1).ToString)    ' 03
 25:   Console.WriteLine("Min: " & m.Groups(2).ToString)     ' 15
 26:   Console.WriteLine("Ending: " & m.Groups(3).ToString)  ' pm
 27: End If
 28:  
 29: ' Replace all occurrances of a pattern
 30: Dim r As New Regex("h\w+?d", RegexOptions.IgnoreCase)
 31: Dim s As String = r.Replace("I heard this was HARD!", "easy")  ' I easy this was easy!
 32:  
 33: ' Replace matched patterns
 34: Dim s As String = Regex.Replace("123 < 456", "(\d+) . (\d+)", "$2 > $1")  ' 456 > 123
 35:  
 36: ' Split a string based on a pattern
 37: Dim names As String = "Michael, Dwight, Jim, Pam"
 38: Dim r As New Regex(",\s*")
 39: Dim parts() As String = r.Split(names)  ' One name in each slot 
  1: using System.Text.RegularExpressions;
  2:  
  3: // Match a string pattern
  4: Regex r = new Regex(@"j[aeiou]h?. \d:*", RegexOptions.IgnoreCase |
  5:     RegexOptions.Compiled);
  6: if (r.Match("John 3:16").Success)  // true
  7:   Console.WriteLine("Match");
  8:  
  9:  
 10: // Find and remember all matching patterns
 11: string s = "My number is 305-1881, not 305-1818.";
 12: Regex r = new Regex("(\\d+-\\d+)");
 13: // Matches 305-1881 and 305-1818
 14: for (Match m = r.Match(s); m.Success; m = m.NextMatch())
 15:   Console.WriteLine("Found number: " + m.Groups[1] + " at position " +
 16:     m.Groups[1].Index);
 17:  
 18:  
 19:  
 20: // Remeber multiple parts of matched pattern
 21: Regex r = new Regex("@(\d\d):(\d\d) (am|pm)");
 22: Match m = r.Match("We left at 03:15 pm.");
 23: if (m.Success) {
 24:   Console.WriteLine("Hour: " + m.Groups[1]);    // 03
 25:   Console.WriteLine("Min: " + m.Groups[2]);     // 15
 26:   Console.WriteLine("Ending: " + m.Groups[3]);  // pm
 27: }
 28:  
 29: // Replace all occurrances of a pattern
 30: Regex r = new Regex("h\\w+?d", RegexOptions.IgnoreCase);
 31: string s = r.Replace("I heard this was HARD!", "easy"));  // I easy this was easy!
 32:  
 33: // Replace matched patterns
 34: string s = Regex.Replace("123 < 456", @"(\d+) . (\d+)", "$2 > $1");  // 456 > 123
 35:  
 36: // Split a string based on a pattern
 37: string names = "Michael, Dwight, Jim, Pam";
 38: Regex r = new Regex(@",\s*");
 39: string[] parts = r.Split(names);  // One name in each slot 
Exception Handling
  1: ' Throw an exception
  2: Dim ex As New Exception("Something is really wrong.")
  3: Throw ex 
  4:  
  5: ' Catch an exception
  6: Try 
  7:  y = 0
  8:  x = 10 / y
  9: Catch ex As Exception When y = 0 ' Argument and When is optional
 10:  Console.WriteLine(ex.Message)
 11: Finally
 12:  Beep()
 13: End Try
 14:  
 15: ' Deprecated unstructured error handling
 16: On Error GoTo MyErrorHandler
 17: ...
 18: MyErrorHandler: Console.WriteLine(Err.Description)
  1: Exception up = new Exception("Something is really wrong.");
  2: throw up; // ha ha
  3:  
  4: // Catch an exception
  5: try { 
  6:  y = 0;
  7:  x = 10 / y;
  8: }
  9: catch (Exception ex) {  // Argument is optional, no "When" keyword 
 10:  Console.WriteLine(ex.Message);
 11: }
 12: finally {
 13:  Microsoft.VisualBasic.Interaction.Beep();
 14: } 
Namespaces
  1: Namespace Harding.Compsci.Graphics 
  2:  ...
  3: End Namespace
  4:  
  5: ' or
  6:  
  7: Namespace Harding
  8:  Namespace Compsci
  9:   Namespace Graphics 
 10:    ...
 11:   End Namespace
 12:  End Namespace
 13: End Namespace
 14:  
 15: Imports Harding.Compsci.Graphics 
  1: namespace Harding.Compsci.Graphics {
  2:  ...
  3: }
  4:  
  5: // or
  6:  
  7: namespace Harding {
  8:  namespace Compsci {
  9:   namespace Graphics {
 10:    ...
 11:   }
 12:  }
 13: }
 14:  
 15: using Harding.Compsci.Graphics; 
Attributes
  1: ' Attribute can be applied to anything
  2: Public Class IsTestedAttribute
  3:   Inherits Attribute
  4: End Class
  5:  
  6: ' Attribute can only be applied to classes or structs
  7: <AttributeUsage(AttributeTargets.Class Or AttributeTargets.Struct)>
  8: Public Class AuthorAttribute
  9:   Inherits Attribute
 10:  
 11:   Public Property Name As String
 12:   Public Property Version As Integer = 0
 13:  
 14:   Public Sub New(ByVal name As String)
 15:     Me.Name = name
 16:   End Sub
 17: End Class
 18:  
 19: <Author("Sue", Version:=3)>
 20: Class Shape
 21:  
 22:   <IsTested()>
 23:   Sub Move()
 24:     ' Do something...
 25:   End Sub
 26: End Class
  1: // Attribute can be applied to anything
  2: public class IsTestedAttribute : Attribute
  3: {
  4: }
  5:  
  6: // Attribute can only be applied to classes or structs
  7: [AttributeUsage(AttributeTargets.Class | AttributeTargets.Struct)]
  8: public class AuthorAttribute : Attribute {
  9:  
 10:   public string Name { get; set; }
 11:   public int Version { get; set; }
 12:  
 13:   public AuthorAttribute(string name) {
 14:     Name = name;
 15:     Version = 0;
 16:   }
 17: }
 18:  
 19: [Author("Sue", Version = 3)]
 20: class Shape {
 21:  
 22:   [IsTested]
 23:   void Move() {
 24:     // Do something...
 25:   }
 26: }
Classes & Interfaces
  1: 'Access Modifiers
  2: Public
  3: Private
  4: Friend
  5: Protected
  6: Protected Friend
  7:  
  8: 'Class Modifiers
  9: MustInherit
 10: NotInheritable
 11:  
 12: 'Method Modifiers
 13: MustOverride
 14: NotInheritable
 15: Shared
 16: Overridable
 17:  
 18: ' All members are Shared
 19: Module
 20:  
 21: ' Partial classes
 22: Partial Class Team
 23:  ...
 24:  Protected name As String
 25:  Public Overridable Sub DisplayName()
 26:   Console.WriteLine(name)
 27:  End Sub
 28: End Class 
 29:  
 30: ' Inheritance
 31: Class FootballTeam
 32:  Inherits Team
 33:  ...
 34:  Public Overrides Sub DisplayName()
 35:   Console.WriteLine("** " + name + " **")
 36:  End Sub
 37: End Class 
 38:  
 39: ' Interface definition
 40: Interface IAlarmClock
 41:  Sub Ring()
 42:  Property TriggerDateTime() As DateTime
 43: End Interface
 44:  
 45: ' Extending an interface
 46: Interface IAlarmClock
 47:  Inherits IClock
 48:  ...
 49: End Interface
 50:  
 51: ' Interface implementation
 52: Class WristWatch 
 53:  Implements IAlarmClock, ITimer
 54:  
 55:  Public Sub Ring() Implements IAlarmClock.Ring
 56:   Console.WriteLine("Wake up!")
 57:  End Sub
 58:  
 59:  Public Property TriggerDateTime As DateTime Implements IAlarmClock.TriggerDateTime
 60:  ...
 61: End Class 
  1: //Access Modifiers
  2: public
  3: private
  4: internal
  5: protected
  6: protected internal
  7:  
  8: //Class Modifiers
  9: abstract
 10: sealed
 11: static
 12:  
 13: //Method Modifiers
 14: abstract
 15: sealed
 16: static
 17: virtual
 18:  
 19: //No Module equivalent - just use static class
 20:  
 21: // Partial classes
 22: partial class Team {
 23:  ...
 24:  protected string name;
 25:  public virtual void DislpayName() {
 26:   Console.WriteLine(name);
 27: }
 28:  
 29:  
 30: // Inheritance
 31: class FootballTeam : Team {
 32:  ...
 33:  public override void DislpayName() {
 34:   Console.WriteLine("** " + name + " **");
 35:  }
 36: }
 37:  
 38:  
 39: // Interface definition
 40: interface IAlarmClock {
 41:  void Ring();
 42:  DateTime CurrentDateTime { get; set; }
 43: }
 44:  
 45: // Extending an interface 
 46: interface IAlarmClock : IClock {
 47:  ...
 48: }
 49:  
 50:  
 51: // Interface implementation
 52: class WristWatch : IAlarmClock, ITimer {
 53:  
 54:  public void Ring() {
 55:   Console.WriteLine("Wake up!");
 56:  }
 57:  
 58:  public DateTime TriggerDateTime { get; set; }
 59:  ...
 60: } 
Constructors & Destructors
  1: Class SuperHero
  2:  Inherits Person
  3:  
  4:  Private powerLevel As Integer
  5:  Private name As String
  6:  
  7:  ' Default constructor
  8:  Public Sub New()
  9:   powerLevel = 0
 10:   name = "Super Bison"
 11:  End Sub
 12:  
 13:  Public Sub New(ByVal powerLevel As Integer)
 14:   Me.New("Super Bison")  ' Call other constructor
 15:   Me.powerLevel = powerLevel
 16:  End Sub
 17:  
 18:  Public Sub New(ByVal name As String)
 19:   MyBase.New(name)  ' Call base classes' constructor
 20:   Me.name = name
 21:  End Sub
 22:  
 23:  Shared Sub New()
 24:   ' Shared constructor invoked before 1st instance is created
 25:  End Sub
 26:  
 27:  Protected Overrides Sub Finalize() 
 28:   ' Destructor to free unmanaged resources
 29:   MyBase.Finalize()
 30:  End Sub
 31: End Class
  1: class SuperHero : Person {
  2:  
  3:  private int powerLevel;
  4:  private string name;
  5:  
  6:  
  7:  // Default constructor
  8:  public SuperHero() {
  9:   powerLevel = 0;
 10:   name = "Super Bison";
 11:  }
 12:  
 13:  public SuperHero(int powerLevel)
 14:   : this("Super Bison") {  // Call other constructor
 15:   this.powerLevel = powerLevel; 
 16:  }
 17:  
 18:  public SuperHero(string name)
 19:   : base(name) {  // Call base classes' constructor
 20:   this.name = name;
 21:  }
 22:  
 23:  static SuperHero() {
 24:   // Static constructor invoked before 1st instance is created
 25:  }
 26:  
 27:  ~SuperHero() {
 28:   // Destructor implicitly creates a Finalize method
 29:  }
 30:  
 31: }
Using Objects
  1: Dim hero As SuperHero = New SuperHero
  2: ' or
  3: Dim hero As New SuperHero
  4:  
  5: With hero
  6:  .Name = "SpamMan"
  7:  .PowerLevel = 3
  8: End With
  9:  
 10: hero.Defend("Laura Jones")
 11: hero.Rest()   ' Calling Shared method
 12: ' or
 13: SuperHero.Rest()
 14:  
 15: Dim hero2 As SuperHero = hero ' Both reference the same object
 16: hero2.Name = "WormWoman"
 17: Console.WriteLine(hero.Name)  ' Prints WormWoman
 18:  
 19: hero = Nothing  ' Free the object
 20:  
 21: If hero Is Nothing Then _
 22:  hero = New SuperHero
 23:  
 24: Dim obj As Object = New SuperHero
 25: If TypeOf obj Is SuperHero Then _
 26:  Console.WriteLine("Is a SuperHero object.")
 27:  
 28: ' Mark object for quick disposal
 29: Using reader As StreamReader = File.OpenText("test.txt")
 30:  Dim line As String = reader.ReadLine()
 31:  While Not line Is Nothing
 32:   Console.WriteLine(line)
 33:   line = reader.ReadLine()
 34:  End While
 35: End Using 
  1: SuperHero hero = new SuperHero();
  2:  
  3:  
  4:  
  5: // No "With" but can use object initializers
  6: SuperHero hero = new SuperHero() { Name = "SpamMan", PowerLevel = 3 };
  7:  
  8: hero.Defend("Laura Jones");
  9: SuperHero.Rest();  // Calling static method
 10:  
 11:  
 12:  
 13: SuperHero hero2 = hero;  // Both reference the same object
 14: hero2.Name = "WormWoman";
 15: Console.WriteLine(hero.Name);  // Prints WormWoman
 16:  
 17: hero = null ;  // Free the object
 18:  
 19: if (hero == null)
 20:  hero = new SuperHero();
 21:  
 22: Object obj = new SuperHero(); 
 23: if (obj is SuperHero)
 24:  Console.WriteLine("Is a SuperHero object.");
 25: // Mark object for quick disposal
 26: using (StreamReader reader = File.OpenText("test.txt")) {
 27:  string line;
 28:  while ((line = reader.ReadLine()) != null)
 29:   Console.WriteLine(line);
 30: } 
Structs
  1: Structure Student
  2:  Public name As String
  3:  Public gpa As Single
  4:  
  5:  Public Sub New(ByVal name As String, ByVal gpa As Single)
  6:   Me.name = name
  7:   Me.gpa = gpa
  8:  End Sub
  9: End Structure
 10:  
 11: Dim stu As Student = New Student("Bob", 3.5)
 12: Dim stu2 As Student = stu 
 13:  
 14: stu2.name = "Sue"
 15: Console.WriteLine(stu.name)  ' Prints Bob
 16: Console.WriteLine(stu2.name) ' Prints Sue
  1: struct Student {
  2:  public string name;
  3:  public float gpa;
  4:  
  5:  public Student(string name, float gpa) {
  6:   this.name = name;
  7:   this.gpa = gpa;
  8:  }
  9: }
 10:  
 11: Student stu = new Student("Bob", 3.5f);
 12: Student stu2 = stu; 
 13:  
 14: stu2.name = "Sue";
 15: Console.WriteLine(stu.name);  // Prints Bob
 16: Console.WriteLine(stu2.name);  // Prints Sue
Properties
  1: ' Auto-implemented properties are new to VB10
  2: Public Property Name As String
  3: Public Property Size As Integer = -1   ' Default value, Get and Set both Public
  4:  
  5: ' Traditional property implementation
  6: Private mName As String
  7: Public Property Name() As String
  8:   Get
  9:     Return mName
 10:   End Get
 11:   Set(ByVal value As String)
 12:     mName = value
 13:   End Set
 14: End Property
 15:  
 16: ' Read-only property
 17: Private mPowerLevel As Integer
 18: Public ReadOnly Property PowerLevel() As Integer
 19:   Get
 20:     Return mPowerLevel
 21:   End Get
 22: End Property
 23:  
 24: ' Write-only property
 25: Private mHeight As Double
 26: Public WriteOnly Property Height() As Double
 27:   Set(ByVal value As Double)
 28:     mHeight = If(value < 0, mHeight = 0, mHeight = value)
 29:   End Set
 30: End Property 
  1:  // Auto-implemented properties
  2: public string Name { get; set; }
  3: public int Size { get; protected set; }   // Set default value in constructor
  4:  
  5: // Traditional property implementation
  6: private string name;
  7: public string Name {
  8:  get {
  9:   return name;
 10:  }
 11:  set {
 12:   name = value;
 13:  }
 14: }
 15:  
 16: // Read-only property
 17: private int powerLevel;
 18: public int PowerLevel {
 19:  get {
 20:   return powerLevel;
 21:  }
 22: }
 23:  
 24: // Write-only property
 25: private double height;
 26: public double Height {
 27:  set {
 28:   height = value < 0 ? 0 : value;
 29:  }
 30: } 
Generics
  1:  ' Enforce accepted data type at compile-time
  2: Dim numbers As New List(Of Integer)
  3: numbers.Add(2)
  4: numbers.Add(4)
  5: DisplayList(Of Integer)(numbers)
  6:  
  7: ' Subroutine can display any type of List
  8: Sub DisplayList(Of T)(ByVal list As List(Of T))
  9:   For Each item As T In list
 10:     Console.WriteLine(item)
 11:   Next
 12: End Sub
 13:  
 14: ' Class works on any data type
 15: Class SillyList(Of T)
 16:   Private list(10) As T
 17:   Private rand As New Random
 18:  
 19:   Public Sub Add(ByVal item As T)
 20:     list(rand.Next(10)) = item
 21:   End Sub
 22:  
 23:   Public Function GetItem() As T
 24:     Return list(rand.Next(10))
 25:   End Function
 26: End Class
 27:  
 28: ' Limit T to only types that implement IComparable
 29: Function Maximum(Of T As IComparable)(ByVal ParamArray items As T()) As T
 30:   Dim max As T = items(0)
 31:   For Each item As T In items
 32:     If item.CompareTo(max) > 0 Then max = item
 33:   Next
 34:   Return max
 35: End Function
  1:  // Enforce accepted data type at compile-time
  2: List<int> numbers = new List<int>();
  3: numbers.Add(2);
  4: numbers.Add(4);
  5: DisplayList<int>(numbers);
  6:  
  7: // Function can display any type of List
  8: void DisplayList<T>(List<T> list) {
  9:   foreach (T item in list)
 10:     Console.WriteLine(item);
 11: }
 12:  
 13: // Class works on any data type
 14: class SillyList<T> {
 15:   private T[] list = new T[10];
 16:   private Random rand = new Random();
 17:  
 18:   public void Add(T item) {
 19:     list[rand.Next(10)] = item;
 20:   }
 21:  
 22:   public T GetItem() {
 23:     return list[rand.Next(10)];
 24:   }
 25: }
 26:  
 27: // Limit T to only types that implement IComparable
 28: T Maximum<T>(params T[] items) where T : IComparable<T> {
 29:   T max = items[0];
 30:   foreach (T item in items)
 31:     if (item.CompareTo(max) > 0)
 32:       max = item;
 33:   return max;
 34: }
Events
  1: Delegate Sub MsgArrivedEventHandler(ByVal message As String)
  2:  
  3: Event MsgArrivedEvent As MsgArrivedEventHandler
  4:  
  5: ' or to define an event which declares a delegate implicitly
  6: Event MsgArrivedEvent(ByVal message As String)
  7:  
  8: AddHandler MsgArrivedEvent, AddressOf My_MsgArrivedCallback
  9: ' Won't throw an exception if obj is Nothing
 10: RaiseEvent MsgArrivedEvent("Test message")
 11: RemoveHandler MsgArrivedEvent, AddressOf My_MsgArrivedCallback
 12:  
 13: Imports System.Windows.Forms
 14:  
 15: Dim WithEvents MyButton As Button  ' WithEvents can't be used on local variable
 16: MyButton = New Button
 17:  
 18: Sub MyButton_Click(ByVal sender As System.Object, _
 19:  ByVal e As System.EventArgs) Handles MyButton.Click
 20:  MessageBox.Show(Me, "Button was clicked", "Info", _
 21:   MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Information)
 22: End Sub
  1: delegate void MsgArrivedEventHandler(string message);
  2:  
  3: event MsgArrivedEventHandler MsgArrivedEvent;
  4:  
  5: // Delegates must be used with events in C#
  6:  
  7:  
  8: MsgArrivedEvent += new MsgArrivedEventHandler(My_MsgArrivedEventCallback);
  9: MsgArrivedEvent("Test message");  // Throws exception if obj is null
 10: MsgArrivedEvent -= new MsgArrivedEventHandler(My_MsgArrivedEventCallback);
 11:  
 12:  
 13:  
 14: using System.Windows.Forms;
 15:  
 16: Button MyButton = new Button(); 
 17: MyButton.Click += new System.EventHandler(MyButton_Click);
 18:  
 19: void MyButton_Click(object sender, System.EventArgs e) {
 20:  MessageBox.Show(this, "Button was clicked", "Info",
 21:   MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Information);
 22: }
Delegates & Lambda Expressions
  1:  Delegate Sub HelloDelegate(ByVal s As String)
  2:  
  3: Sub SayHello(ByVal s As String)
  4:  Console.WriteLine("Hello, " & s)
  5: End Sub
  6: ' Create delegate that calls SayHello
  7: Dim hello As HelloDelegate = AddressOf SayHello
  8: hello("World")  ' Or hello.Invoke("World")
  9:  
 10: ' Use lambda expression (anonymous method) instead of a delegate
 11: Dim hello2 = Sub(x) Console.WriteLine("Hello, " & x)
 12: hello2("World")
 13:  
 14:  
 15:  
 16:  
 17:  
 18:  
 19: ' Use Func(Of T, TResult) delegate to call Uppercase
 20: Dim convert As Func(Of String, String) = AddressOf Uppercase
 21: Console.WriteLine(convert("test"))
 22:  
 23: Function Uppercase(s As String) As String
 24:  Return s.ToUpper
 25: End Function
 26:  
 27: ' Declare and invoke lambda expression
 28: Console.WriteLine((Function(num As Integer) num + 1)(2))
 29:  
 30: ' Pass lambda expression as an argument
 31: TestValues(Function(x, y) x Mod y = 0)
 32:  
 33: Sub TestValues(ByVal f As Func(Of Integer, Integer, Boolean))
 34:  If f(8, 4) Then
 35:   Console.WriteLine("true")
 36:  Else
 37:   Console.WriteLine("false")
 38:  End If
 39: End Sub 
  1:  delegate void HelloDelegate(string s);
  2:  
  3: void SayHello(string s) {
  4:  Console.WriteLine("Hello, " + s);
  5: }
  6:  
  7: // C# 1.0 delegate syntax with named method
  8: HelloDelegate hello = new HelloDelegate(SayHello);
  9: hello("World");  // Or hello.Invoke("World");
 10:  
 11: // C# 2.0 delegate syntax with anonymous method
 12: HelloDelegate hello2 = delegate(string s) {
 13:  Console.WriteLine("Hello, " + s);
 14: };
 15: hello2("World");
 16:  
 17: // C# 3.0 delegate syntax with lambda expression
 18: HelloDelegate hello3 = s => { Console.WriteLine("Hello, " + s); };
 19: hello3("World");
 20:  
 21: // Use Func<in T, out TResult> delegate to call Uppercase
 22: Func<string, string> convert = Uppercase;
 23: Console.WriteLine(convert("test"));
 24:  
 25: string Uppercase(string s) {
 26:  return s.ToUpper();
 27: }
 28:  
 29: // Declare and invoke Func using a lambda expression
 30: Console.WriteLine(new Func<int, int>(num => num + 1)(2));
 31:  
 32: // Pass lamba expression as an argument
 33: TestValues((x, y) => x % y == 0);
 34:  
 35: void TestValues(Func<int, int, bool> f) {
 36:  if (f(8, 4))
 37:   Console.WriteLine("true");
 38:  else
 39:   Console.WriteLine("false");
 40: } 
Extension Methods
  1:  Imports System.Runtime.CompilerServices
  2:  
  3: Module StringExtensions
  4:  <Extension()>
  5:  Public Function VowelCount(ByVal s As String) As Integer
  6:   Return s.Count(Function(c) "aeiou".Contains(Char.ToLower(c)))
  7:  End Function
  8: End Module
  9:  
 10: ' Using the extension method
 11: Console.WriteLine("This is a test".VowelCount) 
  1:  public static class StringExtensions {
  2:  public static int VowelCount(this string s) {
  3:   return s.Count(c => "aeiou".Contains(Char.ToLower(c)));
  4:  }
  5: }
  6:  
  7:  
  8:  
  9: // Using the extension method
 10: Console.WriteLine("This is a test".VowelCount()); 
LINQ
  1: Dim nums() As Integer = {5, 8, 2, 1, 6}
  2:  
  3: ' Get all numbers in the array above 4
  4: Dim results = From n In nums
  5:          Where n > 4
  6:          Select n
  7:  
  8: ' Same thing using lamba expression
  9: results = nums.Where(Function(n) n > 4)
 10:  
 11: ' Displays 5 8 6
 12: For Each n As Integer In results
 13:   Console.Write(n & " ")
 14: Next
 15:  
 16: Console.WriteLine(results.Count())   ' 3
 17: Console.WriteLine(results.First())   ' 5
 18: Console.WriteLine(results.Last())   ' 6
 19: Console.WriteLine(results.Average())   ' 6.33333
 20:  
 21: results = results.Intersect({5, 6, 7})   ' 5 6
 22: results = results.Concat({5, 1, 5})   ' 5 6 5 1 5
 23: results = results.Distinct()   ' 5 6 1
 24:  
 25: Dim Students() As Student = {
 26:   New Student With {.Name = "Bob", .Gpa = 3.5},
 27:   New Student With {.Name = "Sue", .Gpa = 4.0},
 28:   New Student With {.Name = "Joe", .Gpa = 1.9}
 29: }
 30:  
 31: ' Get a list of students ordered by Gpa with Gpa >= 3.0
 32: Dim goodStudents = From s In Students
 33:       Where s.Gpa >= 3.0
 34:       Order By s.Gpa Descending
 35:       Select s
 36:  
 37: Console.WriteLine(goodStudents.First.Name)   ' Sue
  1: int[] nums = { 5, 8, 2, 1, 6 };
  2:  
  3: // Get all numbers in the array above 4
  4: var results = from n in nums
  5:         where n > 4
  6:         select n;
  7:  
  8: // Same thing using lamba expression
  9: results = nums.Where(n => n > 4);
 10:  
 11: // Displays 5 8 6
 12: foreach (int n in results)
 13:   Console.Write(n + " ");
 14:  
 15:  
 16: Console.WriteLine(results.Count());   // 3
 17: Console.WriteLine(results.First());   // 5
 18: Console.WriteLine(results.Last());   // 6
 19: Console.WriteLine(results.Average());   // 6.33333
 20:  
 21: results = results.Intersect(new[] {5, 6, 7});   // 5 6
 22: results = results.Concat(new[] {5, 1, 5});   // 5 6 5 1 5
 23: results = results.Distinct();   // 5 6 1
 24:  
 25: Student[] Students = {
 26:   new Student{ Name = "Bob", Gpa = 3.5 },
 27:   new Student{ Name = "Sue", Gpa = 4.0 },
 28:   new Student{ Name = "Joe", Gpa = 1.9 }
 29: };
 30:  
 31: // Get a list of students ordered by Gpa with Gpa >= 3.0
 32: var goodStudents = from s in Students
 33:       where s.Gpa >= 3.0
 34:       orderby s.Gpa descending
 35:       select s;
 36:  
 37: Console.WriteLine(goodStudents.First().Name);   // Sue
Razor syntax (Special ASP.NET tags)
  1: 'Implicit expression  
  2: @name Hello, <b>@name.</b> 
  3:  
  4: 'Explicit expression  
  5: @(5+5) Hello, @name. Your age is: <b>@(5+5).</b> 
  6:  
  7: 'Unencoded expression  
  8: @Html.Raw(name) Hello, <b>@Html.Raw(name).</b> 
  9:  
 10: 'Multi-statement code blocks  
 11: @Code
 12:     /* VB.NET Code goes here */
 13: End Code 
 14: @Code
 15:   Dim greeting = "Hello, world!"
 16:   For i = 1 To 3
 17:     @<p>@greeting (@i)</p>
 18:     Next i
 19: End Code
 20:  
 21: 'Plain text inside a code block  
 22: @Code
 23:   @:Plain text goes here
 24: End Code 
 25: @If IsPost Then
 26:   Dim text = "Code goes here..."
 27:   @:Plain text goes here...
 28: End If
 29:  
 30: 'Plain text inside a code block (alternative)  
 31: @<text>Plain text goes here...</text> 
 32: @If IsPost Then
 33:   Dim text = "Code goes here..."
 34:   @<text>Plain text goes here...</text>
 35: End If 
 36:  
 37: 'Server-side comment  
 38: @*
 39:   Here's a Razor server-side comment
 40:   It won't be rendered to the browser
 41:   It can span multiple lines
 42: *@
 43:  
 44: 'Conditional attribute (New in MVC 4)  
 45: <div style="@divStyle">Hello, world!</div> 
 46: @Code
 47:   Dim divStyle As String
 48:   If Request.QueryString("style") IsNot Nothing Then
 49:     divStyle = "background-color: yellow;"
 50:   End If
 51: End Code
 52: <div style="@divStyle">Hello, world!</div> 
  1: //Implicit expression  
  2: @name Hello, <b>@name.</b> 
  3:  
  4: //Explicit expression  
  5: @(5+5) Hello, @name. Your age is: <b>@(5+5).</b> 
  6:  
  7: //Unencoded expression  
  8: @Html.Raw(name) Hello, <b>@Html.Raw(name).</b> 
  9:  
 10: //Multi-statement code blocks  
 11: @{
 12:     /* C# Code goes here */
 13: } 
 14: @{
 15:   var greeting = "Hello, world!";
 16:   for(int i = 1; i <= 3; i++)
 17:   {
 18:     <p>@greeting (@i)</p>
 19:   }
 20: }
 21:  
 22: //Plain text inside a code block  
 23: @:Plain text goes here... 
 24: @if(isTrue)
 25: {
 26:   var text = "Code goes here...";
 27:   @:Plain text goes here...
 28: } 
 29:  
 30: //Plain text inside a code block (alternative)  
 31: <text>Plain text goes here...</text> 
 32: @if(isTrue)
 33: {
 34:   var text = "Code goes here...";
 35:   <text>Plain text goes here...</text>
 36: } 
 37:  
 38: //Server-side comment
 39: @*
 40:   Here's a Razor server-side comment
 41:   It won't be rendered to the browser
 42:   It can span multiple lines
 43: *@ 
 44:  
 45: //Conditional attribute (New in MVC 4)   
 46: <div style="@divStyle">Hello, world!</div>
 47: @{
 48:   string divStyle = null;
 49:   if(Request.QueryString["style"] != null)
 50:   {
 51:     divStyle = "background-color: yellow;";
 52:   }
 53: }
 54: <div style="@divStyle">Hello, world!</div>


Ще однією цікавою особливістю бейсіка є те, що ніякого ReSharper'у йому не потрібно, бо всі можливості бейсіку вже вбудовані у студію, при чому все зроблено набагато краще, ніж у С#. Ось що пише про це MSDN Magazine:Ось подивиться будь ласка, наприклад, як підтримується XML (це один з моїх реальних проєктів).Настільки якісна підтримка VB.NET привела до того, що на ось такому принципі будуються навіть окремі двигуни ViewEngine для ASP.NET.MVC, яки виглядають набагато краще стандартного Razor, наприклад Hasic, які з задоволенням використовують навіть наші конкуренти - шарпери.Але зверніть увагу, що якісна, вбудована у будь-яку студію підтримка бейсіку, це лише одна малесенька перевага VB.NET над головним нашим конкурентом - С#. Таких переваг занадто багато, ось тому мій особистий вибір - VB.NET
Comments ( )
<00>  <01>  <02>  <03>  <04>  <05>  <06>  <07>  <08>  <09>  <10>  <11>  <12>  <13>  <14>  <15>  <16>  <17>  <18>  <19>  <20>  <21
Link to this page: //www.vb-net.com/VB-Csharp-Difference/index.htm
<SITEMAP>  <MVC>  <ASP>  <NET>  <DATA>  <KIOSK>  <FLEX>  <SQL>  <NOTES>  <LINUX>  <MONO>  <FREEWARE>  <DOCS>  <ENG>  <CHAT ME>  <ABOUT ME>  < THANKS ME>