(NET) NET (2012)

Робота з байтами у VB.NET - ChrW, BitConverter.ToInt32, Convert.ToInt32, Byte.Parse, ToString("X2") / AllowHexSpecifier, GetBytes/GetString, New Byte(N) {}, UInt32 = &H33.


Це сторінка для самих початковців. На неї я опишу усі головні функції роботи з байтами у Бейсіці. Голові можливості Бейсіка підкреслені нище червоним колором. Якщо ви зможете написати першу функцию на Бейсіці без того, щоб подивитися у Інтернет - вважайте, що ви зрозуміли як працювати з байтами, символами та строками.Почнемо з самої важкої функції - вона утворює різноманітни випадкові паролі. Усе починаеться з випадкового числа. І звичайно, деякі літери можливо вилучити в результату, бо наприклад, вони заважають подивитися на текст браузером (або з інших причин).


 91:   Public Function GetRandomInteger(MaxValue As Integer) As Integer
 92:     Dim byte_count As Byte() = New Byte(3) {}
 93:     Dim random_number As New System.Security.Cryptography.RNGCryptoServiceProvider()
 94:     random_number.GetBytes(byte_count)
 95:     Return (Math.Abs(BitConverter.ToInt32(byte_count, 0)) / Int32.MaxValue) * MaxValue
 96:   End Function
 97:  
 98:   Public Function CreateRandomPassword(Len As Integer, Optional FromChagCode As UInt32 = &H33, Optional ToCharCode As UInt32 = &H7E, Optional ExcludeChars As String = "<>") As String
 99:     Dim Ret1 As New System.Text.StringBuilder
 100:     While Ret1.Length < Len
 101:       Dim RandomNum As Integer = FromChagCode + GetRandomInteger(ToCharCode - FromChagCode)
 102:       Dim OneChar As Char = ChrW(RandomNum)
 103:       If Not ExcludeChars.Contains(OneChar) Then
 104:         Ret1.Append(OneChar)
 105:       End If
 106:     End While
 107:     Return Ret1.ToString
 108:   End Function

Копистуватися фукцією просто:


 113:     PassTextBox.Text = CreateRandomPassword(RandomPasswordLength)

Сторінка вийшлу дуже коротка, тому я додам сюда ще пару своїх корисних функцій для перетворення символів та байтів у строку. Ці дві функції виконують серіалізацію байтів у строку й навпаки строку у байти. 58:   <Extension()>
 59:   Public Function BytesToHex(ByVal InputBytes As Byte()) As String
 60:     Dim sb As System.Text.StringBuilder = New System.Text.StringBuilder()
 61:     For i As Integer = 0 To InputBytes.Length - 1
 62:       sb.Append(InputBytes(i).ToString("X2"))
 63:     Next
 64:     Return sb.ToString()
 65:   End Function
 66:  
 67:   <Extension()>
 68:   Public Function HexStringToBytes(ByVal InputStr As String) As Byte()
 69:     Dim ButeArrLength As Integer = (InputStr.Length + 1) / 2 
 70:     Dim OutArr(ButeArrLength) As Byte, I As Integer, OneByte As Byte
 71:     For I = 0 To InputStr.Length / 2 - 1
 72:       OneByte = Byte.Parse(InputStr.Substring(I * 2, 2), Globalization.NumberStyles.AllowHexSpecifier)
 73:       OutArr(I) = OneByte
 74:     Next
 75:     ReDim Preserve OutArr(I - 1)
 76:     Return OutArr
 77:   End Function

Наступна функція дуже корисна, коли строка має спеціфічні символи, які неможна побачити, або які частково взагалі усікаються. 48:   <Extension()>
 49:   Public Function ToHexString(ByVal Input As String) As String
 50:     Dim InputBytes As Byte() = System.Text.Encoding.UTF8.GetBytes(Input)
 51:     Dim sb As System.Text.StringBuilder = New System.Text.StringBuilder()
 52:     For i As Integer = 0 To InputBytes.Length - 1
 53:       sb.Append(InputBytes(i).ToString("X2"))
 54:     Next
 55:     Return sb.ToString()
 56:   End Function

Наступна функція теж дуже корисна, коли треба отримати звичайні байти замість Stream. Наприклад візьмемо будь який Stream.Ви можете почитати його як Stream


 104:   Public Function ReadResource(ResourceName As String) As Byte()
 105:     Dim Asm1 As Assembly = Assembly.GetExecutingAssembly()
 106:     Dim Stream1 As IO.Stream = Asm1.GetManifestResourceStream(ResourceName)
 107:     Return Stream1.ToByteArray
 108:   End Function

і далі зробити з цього байтового потоку що завгодно.


  5:   <Extension()>
  6:   Public Function ToByteArray(ByVal stream As IO.Stream) As Byte()
  7:     stream.Position = 0
  8:     Dim buffer As Byte() = New Byte(stream.Length - 1) {}
  9:     Dim totalBytesCopied As Integer = 0
 10:  
 11:     While totalBytesCopied < stream.Length
 12:       totalBytesCopied += stream.Read(buffer, totalBytesCopied, Convert.ToInt32(stream.Length) - totalBytesCopied)
 13:     End While
 14:  
 15:     Return buffer
 16:   End Function

Наприклад нище я бажаю подивитися на визначення полей у базі EF.Вони читаються як Stream, а потім з потока байтів за допомогою GetString утворюється строка.Зрозуміло, що й навпаки будь яка строка у будь який момент може бути перетворена на набор байтів, як це зроблено багато разів вище.Зробити це перетворення можна багатьма засобами, наприклад фунціями ASC та ASCW. Прога нише відбирає у тексті усі текстові константи та опрацьовує ті, у якиє є кірілліца.


 67:     Dim SourceVBCode As String = IO.File.ReadAllText(OneFileName)
 68:     Dim Reg1 As New Regex("""(.|\n)*?""")
 69:     Dim StringLiterals As MatchCollection = Reg1.Matches(SourceVBCode)
 ... 
 78:     For Each OneRusLiteral As Match In StringLiterals
 79:       Dim HasCyrillic As Boolean = OneRusLiteral.Value.Where(Function(X) IsCyrillic(X)).Any
 80:       If HasCyrillic Then
 ... 
 105:       End If
 106:     Next
 ... 
 166:   Public Function IsCyrillic(c As Char) As Boolean
 167:     Return AscW(c) >= &H410 And AscW(c) <= &H44F
 168:   End Function

Також подивиться, будь ласка, як зробити транслітерацію з кіріліці. Найльш поширена на практиці задачка - це перейменування Windows-діректорій, але будь що можна робити точно так же.

Для цього нам буде потрібен ось такий словничок Translate.vb, та пару стрічок коду.


  1: Module Program
  2:  
  3:   Dim Root As String = "J:\vb-net\Old\Last\MyFoto\MyFoto\"
  4:   Dim Tr As Translate = New Translate
  5:   Sub Main(args As String())
  6:     'ReadFileList(Root)
  7:     ReadDirList(Root)
  8:   End Sub
  9:  
 10:   Sub ReadDirList(Dir As String)
 11:     For Each OneDir As String In IO.Directory.GetDirectories(Dir)
 12:       Dim Pos1 As Integer = OneDir.LastIndexOf("\")
 13:       Dim CyrPart As String = Mid(OneDir, Pos1 + 2)
 14:       Dim Arr1 As Byte() = Text.UTF8Encoding.UTF8.GetBytes(OneDir)
 15:       Dim New1 As New List(Of String)
 16:       For i As Integer = 0 To CyrPart.Length - 1
 17:         Try
 18:           New1.Add(Tr.Table(CyrPart(i)))
 19:         Catch ex As KeyNotFoundException
 20:           New1.Add(CyrPart(i))
 21:         End Try
 22:       Next
 23:       Console.WriteLine($"{OneDir}=>{Left(OneDir, Pos1 + 1) & String.Join("", New1)}")
 24:       Try
 25:         IO.Directory.Move(OneDir, Left(OneDir, Pos1 + 1) & String.Join("", New1))
 26:       Catch ex As Exception
 27:         Console.WriteLine(ex.Message)
 28:       End Try
 29:       'ReadFileList(OneDir)
 30:       ' ReadDirList(OneDir)
 31:     Next
 32:   End Sub
 33: End Module

Ще одне цікаве застосування різноманітних перетворень байтів у цілі числа при обробці IP-адреса. Тут цікаво, що байти у IP-адресах нумеруються у зворотньому напрямці стосовно цілих чисел у компутерах X86, тобто здавалося би що можливо просто трансформувати IP-адресу на ціле число, але ні, змінюватися буде не той байт що потрібен :Коректний шлях роботи з IP-адресами ось такий:  632:   Function GetIpRange(FromIp As String, ToIp As String) As List(Of String)
  633:     Dim IpRange As New List(Of String)
  634:     Dim Adr1 As UInt32 = BitConverter.ToUInt32(IPAddress.Parse(FromIp).GetAddressBytes.ToArray)
  635:     Dim Adr2 As UInt32 = BitConverter.ToUInt32(IPAddress.Parse(ToIp).GetAddressBytes.ToArray)
  636:     For I As Integer = 0 To 255
  637:       Dim ByteArr As Byte() = BitConverter.GetBytes(Adr1)
  638:       Dim IpAdr As IPAddress = IPAddress.Parse($"{ByteArr(0) }.{ByteArr(1)}.{ByteArr(2)}.{ByteArr(3) + I}")
  639:       IpRange.Add(IpAdr.ToString)
  640:       If IpAdr.ToString = ToIp Then Exit For
  641:     Next
  642:     Return IpRange
  643:   End Function


Comments ( )
<00>  <01>  <02>  <03>  <04>  <05>  <06>  <07>  <08>  <09>  <10>  <11>  <12>  <13>  <14>  <15>  <16>  <17>  <18>  <19>  <20>  <21>  <22>  <23
Link to this page: //www.vb-net.com/RandomPassword/Index.htm
<SITEMAP>  <MVC>  <ASP>  <NET>  <DATA>  <KIOSK>  <FLEX>  <SQL>  <NOTES>  <LINUX>  <MONO>  <FREEWARE>  <DOCS>  <ENG>  <CHAT ME>  <ABOUT ME>  < THANKS ME>