(ASP NET) ASP (2012)

Yield - і ці люди забороняли нам багато років ковирятися у носі?

Увесь пафос гарного коду багато-багато років будувався на лінейності коду, на відсутністі GOTO та стрибків між фрагментами коду. Дозволеним вважалися лише IF та цикли. Ось подивиться, будь ласка на цю істерію щодо GOTO.

А тепер подивиться, будь ласка, як працює оператор нової версії бейсіку YIELD:


  1: Module Module1
  2:   
  3:   Sub Main()
  4:     
  5:     ' Output: A1,3,A2,5,A3,8,A4
  6:     For Each number As Integer In SomeNumbers()
  7:       Debug.Print(number)
  8:     Next
  9:  
 10:     ' Output: B1,2,B2,B1,4,B2,B1,8,B2,B1,16,B2,B1,32,B2,B1,64,B2,B1,128,B2,B1,256,B2
 11:     For Each number In Power(2, 8)
 12:       Debug.Print(number)
 13:     Next
 14:  
 15:     ' Output: C1,Sun,C2,C1,Mon,C2,C1,Tue,C2,C1,Wed,C2,C1,Thu,C2,C1,Fri,C2,C1,Sat,C2
 16:     Dim days As New DaysOfTheWeek()
 17:     For Each day As String In days
 18:       Debug.Print(day)
 19:     Next
 20:  
 21:     ' Output: D1,1,D2,2,D3
 22:     Dim iterateSequence = Iterator Function() _
 23:            As IEnumerable(Of Integer)
 24:                  Debug.Print("D1")
 25:                  Yield 1
 26:                  Debug.Print("D2")
 27:                  Yield 2
 28:                  Debug.Print("D3")
 29:                End Function
 30:  
 31:     For Each number As Integer In iterateSequence()
 32:       Debug.Print(number)
 33:     Next
 34:  
 35:  
 36:     ' Output: E1,E2,E7,E3,E4,5,E5,E4,6,E5,E4,7,E5,E4,8,E5,E4,9,E5,E4,10,E5,E6
 37:     For Each number As Integer In GetSequence(5, 10)
 38:       Debug.Print(number)
 39:     Next
 40: 
 41:     ' Output: F2,F1,F7,Tadpole 400,F3,F1,F7,Pinwheel 25,F4,F1,F7,Milky Way 0,F5,F1,F7,Andromeda 3,F6
 42:     Dim theGalaxies As New Galaxies
 43:     For Each theGalaxy In theGalaxies.NextGalaxy
 44:       Debug.Print("F7")
 45:       With theGalaxy
 46:         Debug.Print(.Name & " " & .MegaLightYears)
 47:       End With
 48:     Next
 49:     Console.ReadKey()
 50:  
 51:   End Sub
 52:  
 53:   Private Iterator Function SomeNumbers() As System.Collections.IEnumerable
 54:     Debug.Print("A1")
 55:     Yield 3
 56:     Debug.Print("A2")
 57:     Yield 5
 58:     Debug.Print("A3")
 59:     Yield 8
 60:     Debug.Print("A4")
 61:   End Function
 62:  
 63:   Private Iterator Function Power(ByVal base As Integer, ByVal highExponent As Integer) _
 64:     As System.Collections.Generic.IEnumerable(Of Integer)
 65:  
 66:     Dim result = 1
 67:     For counter = 1 To highExponent
 68:       result = result * base
 69:       Debug.Print("B1")
 70:       Yield result
 71:       Debug.Print("B2")
 72:     Next
 73:   End Function
 74:  
 75:   Private Function GetSequence(ByVal low As Integer, ByVal high As Integer) As IEnumerable
 76:     Debug.Print("E1")
 77:     If low < 1 Then
 78:       Throw New ArgumentException("E!")
 79:     End If
 80:     Debug.Print("E2")
 81:     ' 
 82:     Dim iterateSequence = Iterator Function() As IEnumerable
 83:                  Debug.Print("E3")
 84:                  For index = low To high
 85:                    Debug.Print("E4")
 86:                    Yield index
 87:                    Debug.Print("E5")
 88:                  Next
 89:                  Debug.Print("E6")
 90:                End Function
 91:     Debug.Print("E7")
 92:     Return iterateSequence()
 93:   End Function
 94:  
 95:  
 96: End Module
 97:  
 98:  
 99: Public Class DaysOfTheWeek
 100:   Implements IEnumerable
 101:  
 102:   Public days = New String() {"Sun", "Mon", "Tue", "Wed", "Thu", "Fri", "Sat"}
 103:  
 104:   Public Iterator Function GetEnumerator() As IEnumerator Implements IEnumerable.GetEnumerator
 105:     
 106:     For i As Integer = 0 To days.Length - 1
 107:       Debug.Print("C1")
 108:       Yield days(i)
 109:       Debug.Print("C2")
 110:     Next
 111:   End Function
 112: End Class
 113:  
 114: Public Class Galaxies
 115:   Public ReadOnly Iterator Property NextGalaxy _
 116:     As System.Collections.Generic.IEnumerable(Of Galaxy)
 117:     Get
 118:       Debug.Print("F2")
 119:       Yield New Galaxy With {.Name = "Tadpole", .MegaLightYears = 400}
 120:       Debug.Print("F3")
 121:       Yield New Galaxy With {.Name = "Pinwheel", .MegaLightYears = 25}
 122:       Debug.Print("F4")
 123:       Yield New Galaxy With {.Name = "Milky Way", .MegaLightYears = 0}
 124:       Debug.Print("F5")
 125:       Yield New Galaxy With {.Name = "Andromeda", .MegaLightYears = 3}
 126:       Debug.Print("F6")
 127:     End Get
 128:   End Property
 129: End Class
 130:  
 131: Public Class Galaxy
 132:   Public Sub New()
 133:     Debug.Print("F1")
 134:   End Sub
 135:   Public Property Name As String
 136:   Public Property MegaLightYears As Integer
 137: End Class

Сподіваюсь, друзі - ви зрозуміли, що трапиться в коді вище. Які б слова не казали, які в команди ми не писали, але виконуються зовсім різні клаптики коду в такому порядку, який ще потрібно зрозуміти. Біль-яка кріхітна помилка приведе к зовсім іншому порядку виконання всях клаптиків коду. Про яке тут GOTO взагалі мова може йти? Код, побудований на основі GOTO - порівняно з YIELD - це образчик лінейності та передначертаності порядку виконання коду.

В реальних прогах с YIELD справи ще гірше. Наприклад, дуже часто YIELD використовується при роботі Reactive Extensions to .Net, ось лінкі на документацію на нього:

Це немаленька бібліотека, яка компілірується у спеціфічну StateMachine, яка виконує операції MoveNext у багатьох потоках одночасно. На цьому коді нище працює чотире потока .NET, у кожному з которих виконується YIELD.Ця прога просто обходить файлову структуру, як будь-яка прога у моему блозі, наприкриклад ось ця - WinDump - снимок состояния системы с помощью WMI, але вона робіть це мультипоточно. І заповнює результатом обхода файлової сістеми Win-контрол TreeView.Сподіваюсь, смисл цього коду зрозумілий. Дві змінні, які задані у стрічках 21 та 26, мають евенти, які додають до них бібліотека System.Reactive.DLL. На ці євенти підписуються у стрічках 73 та 84 хандлер outputDirectories або outputDirectory. Коли з'являэться перший підписчик, тоді сам RX викликає хандлер GetAllDirectories, заданий у стрічках 137 і далі, який працює у мультіпоточному режимі.


  1: Imports System.Reactive.Concurrency
  2: Imports System.Reactive.Linq
  3: Imports System.Threading
  4: Imports System.Collections.Generic
  5: Imports System.ComponentModel
  6: Imports System.Data
  7: Imports System.Drawing
  8: Imports System.Linq
  9: Imports System.Text
 10: Imports System.Windows.Forms
 11: Imports System.IO
 12:  
 13: ''' <summary>
 14: ''' Provides an example of using the RxFramework to get directory listings using a background thread.
 15: ''' </summary>
 16: Partial Public Class DirectoriesForm
 17:  
 18:   ''' <summary>
 19:   ''' An observable providing a directory as soon as it is encountered.
 20:   ''' </summary>
 21:   Private directories As IObservable(Of String)
 22:  
 23:   ''' <summary>
 24:   ''' An observable providing directories in groups.
 25:   ''' </summary>
 26:   Private bufferedDirectories As IObservable(Of IList(Of String))
 27:  
 28:   ''' <summary>
 29:   ''' The current observer that is observing on one of the observables.
 30:   ''' </summary>
 31:   Private observer As IDisposable
 32:  
 33:   Public Sub New()
 34:     InitializeComponent()
 35:  
 36:     Dim syncContext = SynchronizationContext.Current
 37:  
 38:     ' Observe the enumeration of all directories using the winforms thread.
 39:     Me.directories = GetAllDirectories("c:\").
 40:       ToObservable(Scheduler.ThreadPool).
 41:       ObserveOn(syncContext)
 42:  
 43:     ' Observe the enumeratino of all directories, but buffered in groups 
 44:     ' of 1000 entries each second, and then observe that group on the winforms thread.
 45:     Me.bufferedDirectories = Observable.
 46:       Interval(TimeSpan.FromSeconds(1), Scheduler.ThreadPool).
 47:       Zip(
 48:       GetAllDirectories("c:\").
 49:       ToObservable(Scheduler.ThreadPool).
 50:       Buffer(1000),
 51:       Function(a, b) b
 52:       ).
 53:       ObserveOn(syncContext)
 54:  
 55:     Me.butStop.Enabled = False
 56:   End Sub
 57:  
 58:   Private Sub butStop_Click(sender As Object, e As EventArgs) Handles butStop.Click
 59:     ' Clear out the running observer
 60:     If Me.observer IsNot Nothing Then
 61:       Me.observer.Dispose()
 62:       Me.observer = Nothing
 63:       Me.butStop.Enabled = False
 64:       Me.butObserverSingle.Enabled = True
 65:       Me.butObserveBuffered.Enabled = True
 66:     End If
 67:   End Sub
 68:  
 69:   Private Sub butObserverSingle_Click(sender As Object, e As EventArgs) Handles butObserverSingle.Click
 70:     Me.treeViewDirectories.Nodes.Clear()
 71:     If Me.observer Is Nothing Then
 72:       ' Observe on the single directories.
 73:       Me.observer = Me.directories.Subscribe(AddressOf outputDirectory)
 74:       Me.butStop.Enabled = True
 75:       Me.butObserverSingle.Enabled = False
 76:       Me.butObserveBuffered.Enabled = False
 77:     End If
 78:   End Sub
 79:  
 80:   Private Sub butObserveBuffered_Click(sender As Object, e As EventArgs) Handles butObserveBuffered.Click
 81:     Me.treeViewDirectories.Nodes.Clear()
 82:     If Me.observer Is Nothing Then
 83:       ' observe on the buffered directories.
 84:       Me.observer = Me.bufferedDirectories.Subscribe(AddressOf outputDirectories)
 85:       Me.butStop.Enabled = True
 86:       Me.butObserverSingle.Enabled = False
 87:       Me.butObserveBuffered.Enabled = False
 88:     End If
 89:   End Sub
 90:  
 91:   Private Sub outputDirectory(path As String)
 92:     ' We check to see if the handle is created because when 
 93:     ' the form is disposing this may still be trying to observe.
 94:     If Me.treeViewDirectories.IsHandleCreated Then
 95:       Me.treeViewDirectories.Nodes.Add(path)
 96:     End If
 97:   End Sub
 98:  
 99:   Private treeNodes As New Dictionary(Of String, TreeNode)()
 100:  
 101:   Private Sub outputDirectories(paths As IEnumerable(Of String))
 102:     ' We check to see if the handle is created because when 
 103:     ' the form is disposing this may still be trying to observe.
 104:     If Me.treeViewDirectories.IsHandleCreated Then
 105:       Try
 106:         Me.treeViewDirectories.BeginUpdate()
 107:         For Each path__1 In paths
 108:           Dim sb = New StringBuilder()
 109:           Dim pieces = path__1.Split(Path.DirectorySeparatorChar)
 110:           Dim parent As TreeNode = Nothing
 111:           For i As Integer = 0 To pieces.Length - 1
 112:             Dim child As TreeNode = Nothing
 113:             sb.Append(pieces(i))
 114:             sb.Append(Path.DirectorySeparatorChar)
 115:  
 116:             If Not treeNodes.TryGetValue(sb.ToString(), child) Then
 117:               If parent IsNot Nothing Then
 118:                 child = parent.Nodes.Add(pieces(i))
 119:               Else
 120:                 child = Me.treeViewDirectories.Nodes.Add(pieces(i))
 121:               End If
 122:               treeNodes(sb.ToString()) = child
 123:             End If
 124:             parent = child
 125:           Next
 126:         Next
 127:       Finally
 128:         Me.treeViewDirectories.EndUpdate()
 129:       End Try
 130:     End If
 131:   End Sub
 132:   ''' <summary>
 133:   ''' Gets the enumeratino of all directories and sub directories under the given path.
 134:   ''' </summary>
 135:   ''' <param name="path">The path to search</param>
 136:   ''' <returns>The enumeration of all directories and sub directories.</returns>
 137:   Private Shared Iterator Function GetAllDirectories(path As String) As IEnumerable(Of String)
 138:     Dim subdirs As String() = Nothing
 139:     ' Some directories may be inaccessable.
 140:     Try
 141:       subdirs = Directory.GetDirectories(path)
 142:     Catch generatedExceptionName As IOException
 143:     Catch generatedExceptionName As UnauthorizedAccessException
 144:     End Try
 145:     If subdirs IsNot Nothing Then
 146:       For Each subdir In subdirs
 147:         Debug.Print(subdir.ToString)
 148:         Yield subdir
 149:         For Each grandchild In GetAllDirectories(subdir)
 150:           Debug.Print(grandchild.ToString)
 151:           Yield grandchild
 152:         Next
 153:       Next
 154:     End If
 155:   End Function
 156:  
 157: End Class
Comments ( )
<00>  <01>  <02>  <03>  <04>  <05>  <06>  <07>  <08>  <09>  <10>  <11>  <12>  <13>  <14>  <15>  <16>  <17>  <18>  <19
Link to this page: http://www.vb-net.com/Yield/index.htm
<SITEMAP>  <MVC>  <ASP>  <NET>  <DATA>  <KIOSK>  <FLEX>  <SQL>  <NOTES>  <LINUX>  <MONO>  <FREEWARE>  <DOCS>  <ENG>  <MAIL ME>  <ABOUT ME>  < THANKS ME>